له موږسره اړیکې

محمد نادر احمدی

د مقام د دفتر سرپرست رئیس 

د تیلفون شمیړه:   +93202521510

 

فاضل آرام

د اطلاعاتو او عامه اړیکو امر

د تیلفون شمیړه:   93202521613+

 برښنایي پته: mf_aram@sao.com

 

مزمل جواد

د ویب سایت مدیر 

د تیلفون شمیړه:  93202521623+

برښنایي پته: mozamel.sao@gmail.com