د شمال سیمه ایز زون

د شمال زون سیمه ایزې پلټنې د ریاست دفتر پرانیستې غونډه