د اداری سیمه ایز زونونه

  • د لویدڅ سیمه ایززون
  • د شمال سیمه ایز زون