د پلټنې عالي ادارې مقرره

د جوړولو کار تر لاس لاندې