ایکوسای

ایکوسای

(Ecosai economic organization supreme audit institution )

دپلټنې عالي موسساتو د اقتصادی همکاریو سازمان په 1904 کال کې مینځ ته راغلی د افعانستان ,  ایران , پاکستان ,  ازبکستان , تاجکستان , قرقزسان , ازربایجان , قزاقستان , ترکمنستان او ترکیه غړیتوب لري . تائیدي  government boardد   هیوادونه یی ورسته

د دغه سازمان دوره یی ریاست ورسته له هر کال څخه  دعمومي غونډې دیوتن غړي له خوا پر مخ وړل کیږي ، او دایمي سکرتریت یې  پاکستان پر غاړه لري ، چې مقر یې  دپاکستان داسلام آباد پر ښار کې ده . افغانستان په ورستیو کلونو کې  دنوموړي سازمان له کنفرانسونو، ورکشاپونو او داسې نورو ناستو څخه یې  ګټه اخیستې ده .

دیادونې وړ ده چې  افغانستان دیو غړي په توګه  هر کال مبلغ  ۵۰۰ ډالر  دغه سازمان ته حق العضویت ورکوي  .