اسوسای

اسوسای

Asosai ( Asian organization supreme audit )

دپلټنې عالي موسساتو اسیائی ارگان سکرتریت یې په نوې  ډهلی کې دی چې افغانستان هم ددغه سازمان له غړو څخه ده  او له څو کلونو راپدې خوا  په ځینو ورکشاپونو ،ناستو او کنفرانسونو کې  بلنه ورکړل شوې او په رغنده توګه یې ونډه اخیستې ده  .

دیادونې وړ ده چې  افغانستان دیو غړي په توګه  هر کال مبلغ  ۵۰۰ ډالر  دغه سازمان ته حق العضویت ورکوي  .