اعلامیه مکسیکو پیرامون استقلالیت نهاد های عالی تفتیش

اعلامیه مکسیکو پیرامون استقلالیت نهاد های عالی تفتیش

مقدمه

      از کنگره XIX  اداره بین المللی نهاد های عالی تفتیش INTOSAI(انتوسای ) اجلاس مکسیکو:

-   با در نظر داشت استفاده منظم و مفید وجوه و منابع عامه یکی از نیاز های اولیه اداره مناسب و موثر اداره عامه میباشد.

  -     با در نظر داشت اعلامیه لیما پیرامون فرامین تفتیش (اعلامیه لیما) اظهار میدارد که نهاد های عالی تفتیش (SAIs)صرف در صورتی میتوانند وظایف شانرا انجام دهند که مستقل   بوده و در برابر مداخله خارجی محفوظ باشند.

-   چنانکه برای حاصل کردن اهداف ، دیموکراسی سالم ضروری است تا هر مملکت یک نهاد عالی تفتیش که استقلالیت آن بوسیله قانون تضمین گردد، داشته باشد.

-          چنانکه اعلامیه لیما تشخیص نموده است که نهاد های دولتی نمیتوانند بطور کلی مستقل باشند، همچنان بیشتر مشخص میسازند که نهاد های عالی تفتیش استقلالیت وظیفوی و اداری لازم را جهت انجام دستورالعمل های شان داشته باشند.

-  از طریق تقاضا های اصول استقلالیت ، نهاد عالی تفتیش میتواند که استقلالیت را با استفاده از طریقه های مطمئین به ابعاد مختلف بدست آورد. 

- تقاضاهای مقررات شامل شرح اصول بوده و به عنوان ایده آل برای یک نهاد عالی تفتیش مستقل ملاحظه میگردد. این امر محسوس بوده که اکنون هیچ یک از نهاد عالی تفتیش به تمام این تقاضا های مقررات عمل نمی نمایند. بنابرین ، دیگر شیوه های خوب جهت رسیدن به اسقلالیت همراه با رهنمود ها ارائه شده است.

راه حل:

-    پذیرش، نشر و توزیع اسناد بنام " اعلامیه مکسیکو پیرامون استقلالیت"

عمومیات

نهاد های عالی تفتیش به طور عموم هشت اصول هسته ئی را میشناسد که در اعلامیه لیما بیان شده و در کنگره XVانتوسای (در سیول کوریا) به عنوان نیاز اساسی تفتیش سکتور عامه در مورد آن تصمیم گرفته شد. 

اصل 1  موجودیت یک چارچوب قانونی مناسب و موثر/ حقوقی/ مشروع و ارائه بالفعل نرم افزار این چارچوب

              قانون که حد استقلالیت را  با جزئیات تفسیر نماید ، لازم میباشد.

اصل 2  استقلالیت مقامات نهاد عالی تفتیش و اعضای (نهاد کمیته) ، شامل امنیت و مصونیت قانونی در اجرای نورمال وظایف.

             قانون قابل اجرا که وضعیت را برای استخدام، دوباره استخدام، کار گماری، برطرفی و تقاعد رهبر/ رئیس نهاد عالی تفتیش و اعضای آن نهاد  مشخص بسازد ، کسانیکه

·         استخدام شده، دوباره استخدام شده ، و یا برطرف شده اند با یک پروسه که استقلالیت شانرا تامین مینماید ( رهنمود بین المللی نهاد های عالی تفیش ISSAI-IIو شیوه های خوب رابطه میگیرد به استقلالیت نهاد عالی تفتیش)،

·   دادن فرصت های کافی کوتاه مدت و طویل المدت ، به آنها اجازه میدهد که وظایف خویش را بدون ترس از رابطه ها  انجام دهند;و

·  مصؤنیت در برابر پیگردهای قانونی هر عمل ، در گذشته و یا در حال حاضر، ممکن سبب برکناری از وظایف شان گردد.

اصل 3           صلاحیت کافی گسترده و اختیار کامل در اجرای وظایف نهاد عالی تفتیش

           نهاد های عالی تفتیش باید صلاحیت تفتیش موضوعات ذیل را داشته باشند:

·استفاده وجوه عامه، منابع ویا دارائی ، توسط  ذینفع با وجود ماهیت قانونی آن،

·  جمع آوری عواید توسط ادارات دولتی یا عامه،

· قانونیت و نظم حسابات ادارات دولتی یا عامه

·  کیفیت مدیریت مالی و راپور دهی، و

· صرفه جوئی، مفیدیت، و موثریت اجراات ادارات دولتی یا عامه

به استثنای زمانیکه توسط قوه مقننه لازم باشد، نهاد های عالی تفتیش پالیسی های ادارات دولتی یا عامه را بازرسی نمیکنند بلکه خود شانرا در تطبیق پالیسی ها منحصر میسازند.

ضمن احترام به قوانین وضع شده منجانب قوه مقننه که توسط خود شان قابل اجرا میباشد، نهاد عالی تفتیش از هدایت و یا مداخله قوه مقننه و اجرائیه در موضوعات ذیل آزاد میباشند:

· انتخاب موضوعات / مسایل تفتیش،

·  پلانگذاری، برنامه ریزی، اجراات، راپور دهی ، و پیگیری تفتیش هایشان،

· تنظیم و مدیریت اداره شان، و

· اجرای تصامیم شان در جای که کاربرد احکام ، بخشی از قیمومیت/ اختیار  شان باشد.

نهاد های عالی تفتیش نباید در هیچ روش، به هیچ وجه ، در مدیریت ادارات که آنها را بازرسی میکنند شامل بوده و یا دیده شود که در گیر استند.

نهاد های عالی تفتیش باید اطمینان حاصل نمایند که کارمندان شان روابط بسیار نزدیک را با ادارات تحت بازرسی توسعه ندهند، همچنان باید بی طرف باقی بمانند و بی طرف ظاهر شوند.

نهاد عالی تفتیش باید جهت انجام مسوولیت های خویش صلاحیت کامل داشته باشد، آنها باید با ادارات دولتی یا عامه که جهت بهبود استفاده و مدیریت وجوه عامه سعی میورزند ، همکاری نماید.

نهاد عالی تفتیش باید کار شایسته و معیارات تفتیش ، و آئین کردار (سلوک) را بر اساس اسناد رسمی انتوسای ، فدراسیون بین المللی حسابداران، ویا سایر ادارات ستندرد که برسمیت شناخته شده اند، مورد استفاده قرار دهد.

نهاد های عالی تفتیش باید یک راپور فعالیت های سالانه خود را به قوه مقننه و سایر ادارات دولتی- در صورت لزوم دید منجانب قانون اساسی ، احکام، ویا قوانین ارائه نمایند تا بدسترس عامه قرار گیرد.

اصل 4  دسترسی وسیع به اطلاعات

         نهاد های عالی تفتیش باید صلاحیت کافی جهت حاصل نمودن دسترسی عندالموقع، نا محدود، مستقیم و مستقل/ مجاز به تمام اسناد و اطلاعات لازمه را جهت اجرای مناسب/ شایسته مسوولیت های قانونی شان داشته باشند.

اصل 5  حق و مکلفیت راپور دهی از کار هایشان

نهاد های عالی تفتیش نباید در راپور دهی نتایج تفتیش شان محدودیت داشته باشند. آنها باید منحانب قانون مکلف به راپور دهی حد اقل سالانه یکبار در رابطه به نتایج کار های تفتیش شان باشند.

اصل 6 استقلالیت در تعین محتوا و زمان راپور های تفتیش و طبع و نشر آنها

نهاد های عالی تفتیش صلاحیت تعین محتوای راپور های تفتیش شانرا دارند.

نهاد های عالی تفتیش صلاحیت دارند تا مشاهدات وسفارشات شان را ، با درنظرداشت دیدگاه مناسب مراجع تفتیش شده، در گزارشات تفتش شان منعکس سازند.

قوانین ;حد اکثر مقتضیات گزارشدهی تفتیش نهاد های عالی تفتیش را ، از آنجائیکه مناسب باشد، مشخص نموده و نیز موضوعات را که باید در یک نظریه یا تصدیق رسمی تفتیش ارائه گردد، مشخص میسازد.  

نهاد های عالی تفتیش به استثنای راپور های ویژه مورد نیاز که در قانون تشریح گردیده است صلاحیت زمانبدندی راپور های تفتیش شانرا دارند.

نهادهای عالی تفتیش ممکن پیشنهادات مشخص را جهت تحقیقات و یا تفتیش مقننین و یا یکی از کمیسیون های خویش ویا اینکه برای دولت در گزارشات شان جا دهند. 

نهاد های عالی تفتیش صلاحیت دارند تا راپور های خویش را بعد از رسماً مطرح کردن و یا تحویل دادن به مقامات ذیربط مطابق قانون طبع و نشر نمایند.

اصل 7   موجودیت میکانیزم پیگیری موثر  در رابطه به نظریات نهاد عالی تفتیش

     نهاد های عالی تفتیش راپور های خویشرا به یکی از کمیسیون های قوه مقننه ، و یا هیئت مدیره مرجع تحت تفتیش ، ارائه مینمایند تا تدابیر اصلاحی  پیرامون نظریات ارائه شده اتخاذ و تعقیب گردد.

نهادهای عالی تفتیش سیستم پیگیری داخلی خودشان را داشته تا از مراجع تفتیش شده بطور درست از چگونگی اقدامات، مشاهدات و سفارشات شان و همچنان مشاهدات و سفارشات که توسط  یکی از کمیسیونها قوه مقننه  و یا که توسط هیئت مدیره مراجع تحت تفتیش صورت گرفته است ، اطمینان حاصل نماید. 

نهاد های عالی تفتیش راپور های پیگیری شانرا به یکی از کمسیسون های قوه مقننه ، ویا هیئت مدیره مراجع تحت تفتیش، در صورت لزوم دید ، برای رسیدگی و اقدامات ارائه مینمایند حتی زمانیکه نهاد های عالی تفتیش صلاحیت پیگیری و احکام را نیز داشته باشند.

اصل 8 استقلالیت مالی و سازمانی/ اداری و دسترسی منابع مناسب بشری، اجناس و مالی

نهاد های عالی تفتیش باید دسترسی لازمه و مناسب منابع بشری، اجناس و منابع مالی داشته باشند و قوه اجرائیه نباید بالای این منابع کنترول و اداره داشته باشند. نهاد های عالی تفتیش بودجه خود را خود شان تنظیم و بطور مناسب اختصاص میدهند.

قوه مقننه و یا یکی از کمیسیون های آن مسوولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که آیا نهاد های عالی تفتیش منابع کافی / مناسب جهت اجرای دستورالعمل های شان دارند یا خیر.

نهاد های عالی تفتیش صلاحیت/ حق درخواست را به قوه مقننه در صورتیکه منابع ناکافی باشد  دارند تا بتوانند دستورالعمل های شانرا اجرا نمایند.