لایحه توزیع، استفاده و محافظت از وسایل تکنالوژی معلوماتی