مکانیزم توظیف کارکنان شعبات دفاتر مرکزی و ساحوی (در گروپ های تفتیش ولایات)