اطلاعیه مربوط به قرار داد پروژه اعمار تعمیر اداری تفتیش زون کندهار

بدینوسله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره عالی تفتیش، در نظر دارد، قرار داد پروژه اعمار تعمیر اداری تفتیش زون کندهار تحت شماره داوطلبی NPA/SAO/95/W1247/NCB را به شرکت ساختمانی و سرکسازی افغان آسیا دارنده جواز شماره: D-890 واقع چهار راهی ترافیک، کلوله شته، ناحیه 4، کابل ، افغانستان به قیمت مجموعی (49,852,367.53) چهل و نه میلیونو هشتصد و پنجاه و دو هزار و سه صد و شصت و هفت عشاره پنجاه و سه افغانی اعطاء نماید.

اشخاصی حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به اداره عالی تفتیش وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر طی مراحل قانونی بعدی، قرار منعقد نخواهد شد.

حق الاشاعه اعلان توسط فریدون معتمد این اداره نقداً پرداخت میگردد.