کارکنان

در تشکیل سال 1392 اداره (435) تن منجمله (243) تن مامور (2) تن کارمند نظامی و (68) تن اجیر شامل میباشد

جدول احصائیوی کارمندان به تفکیک جنسیت