کورس های آموزشی

کورس آموزشی شاروالی ها 

ورکشاپ نظارت از روند برنامه تفتیش قرارداد های دریافت کننده در سفارت ایالات متحده امریکادر کابل 

سمینار تحلیل عملکرد گروپ ها تفتیش 

برنامه آموزشی مسلکی تفتیش برای مفتشین اداره عالی تفتیش 

 کورس آموزشی تدارکات عامه،‌ بودجه سازی، محاسبه و گزارش دهی در اداره عالی تفتیش 

سخنرانی پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش در برنامه آموزشی « ترتیب و بازرسی حساب قطعیه ، چالش‌ها و راهکارها» 

سخنرانی جلالتماب سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در برنامه آموزشی « ترتیب و بازرسی حساب قطعیه ، چالش‌ها و راهکارها»

 

رئیس اداره عالی تفتیش در محفل افتتاح برنامه آموزشی مسلکی تفتیش: با توجه به کارکردهای مفتشین اکنون نه تنها ارگانهای دولتی که نهادهای بین المللی نیز توجه خاصی به این اداره دارند

 افتتاح برنامه آموزشی مسلکی تفتیش

با ارزیابی مفتشین؛ کورس آموزشی مسلکی یک ماهه اداره عالی تفتیش به پایان رسید