اعلامیه بیجنگ

اعلامیه بیجنگ – نسخه. 2

(25 اکتوبر سال 2013)

سومین نشست عمومی تمام اعضا شامل جلسه

اعلامیه بیجنگ روی پیشرفت حکومتداری خوب توسط نهاد های عالی تفتیش

بیست و یکمین کانگرس بین المللی نهاد های عالی تفتیش

(مسوده بحث و گفتگو – 25 اکتوبر سال 2013 میلادی)

پیشگفتار

 1. از سال 1953 بدینسو سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش (INTOSAI) با نیرو و بدعت فراوان درمطابقت با اهداف خود "تجارب متعدد به همه نفع رساند" بوسیله نشروسیع مفکوره ها و استندرد های تفتیش کشور از طریق تبادله افکار و همکاری در بین جامعه بین المللی تفتیش، کار نموده است.
 2. انتوسای به عنوان یک سازمان خود مختار، مستقل، مسلکی و غیرسیاسی حمایت متقابل را فراهم نموده، تبادله افکار، دانش و تجارب را توسعه بخشیده، و به عنوان صدای شناخته شده نهاد های عالی تفتیش (SAIs) در میان جامعه بین المللی عمل نموده و پیشرفت های مداوم را در میان نهاد های عالی تفتیش عضو خود بهبود و ترویج بخشیده است.
 3. انتوسای حکومتداری خوب را بوسیله توانای بخشیدن نهاد های عالی تفتیش توسعه بخشیده تا حکومات مربوطه شانرا کمک نمایند عملکرد شانرا بهبود بخشیده، شفافیت را افزایش داده، حسابدهی را تامین نموده، اعتباریت را حفظ نموده، با تقلب مبارزه نموده، اعتماد مردم را بالابرده، ومنافع اتباع خود را حفظ نماید.
 4. انتوسای  با کمیته ها، گروپهای کاری، نیروی وظیفوی و گروپهای کاری منطقوی خود، محل جهانی برای تبادله دانش در ساحه تفتیش خارجی دولت، قراردهنده استندرد های تفتیش در بخش عامه و صدای بین المللی تفتیش خارجی دولت می باشد.
 5. دستآورد های انتوسای غرض شریک ساختن دانش، ترتیب استندردها و رشد وضعیت تفتیش دولت واضح است. انتوسای نخستین پلان راهبردی خود را شرح و تطبیق نموده که درسال 2004  دربودا پست تصویب گردیده و درسال 2010 میلادی تجدید گردید. تحت رهنمود پلان راهبردی، انتوسای چارچوب استندرد های بین المللی نهاد های عالی تفتیش (ISSAI) را تصویب نموده و در پروژه های ارتقای ظرفیت و درنتیجه تبادله دانش در ساحات گوناگون تفتیش درسرتاسرجهان موفق بوده است. انتوسای نیز یک برنامه طویل المدت داشته تا خودش یک نمونه ای از نظارت کننده خوب اداری باشد.
 6. درسال 2011 میلادی، مجمع عمومی ملل متحد کار انتوسای و اعضای آنرا درقطعنامه A/Res/66/209 تحت عنوان " توسعه کارآیی، حسابدهی، موثریت و شفافیت بخش عامه بوسیله تقویت بخشیدن نهاد های عالی تفتیش"  تعیین نمود. در این قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد:
 • خلاصه سازی با قدردانی از کار انتوسای بمنظورترویج زیادترکارآیی، حسابدهی، موثریت، شفافیت و عواید مفید و موثرو استفاده از منابع عامه برای منافع اتباع.
 • خلاصه سازی با قدردانی از اعلامیه های لیما و مکسیکووتشویق اعضای کشورها بمنظورکاربرد اصول تنظیم یافته در این اعلامیه ها به شیوه موافق و سازگار با ساختار ملی آنها و تشویق اعضای کشورها و نهاد های مربوط ملل متحد تا همکاری شانرا با انتوسای بمنظورترویج حکومتداری خوب بوسیله تامین مفیدیت، حسابدهی، موثریت و شفافیت از طریق تقویت بخشیدن نهاد های عالی تفتیش ادامه داده و افزایش بخشند.
 1. انتوسای بیست و یکمین کانگرس(مجلسین) خود را دربیجنگ درسال 2013 تدویرنمود و درآن توسعه و انکشاف انتوسای را طی شش دهه اخیریادآورشده و تجارب عملی نهاد های عالی تفتیش عضو خود را فشرده ساخته، به اتفاق آرا اعلام کردند که:
 • درجامعه قرن بیست و یکم، معلومات و جهانی شدن به یک جریان موج دار تبدیل شده که دراین جهت نهاد های عالی تفتیش بمنظوربهبود بخشیدن حکومتداری ملی با چالش های جدید مواجه گردیده و دراین راستا انتوسای فرصت های جدیدی را بمنظور تطبیق مسایل جهانی مواجه می گردد.
 • نهاد های عالی تفتیش موافق اند که حکومتداری موثر ملی برای حفظ رشد پایدار اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی ، و بهبود بخشیدن زندگی اتباع بنیادی بوده، و خواهان مشارکت برای اجرای مسئولیت های تنظیم شده در اعلامیه هزارساله ملل متحد بوده که قرارذیل بیان میدارد:

     " ما ازهیچگونه تلاش برای رهایی مردان، زنان و اطفال کشورخود از سرافگندگی و شرایط غیرانسانی ناشی از فقرشدید، که بیشتر از یک میلیارد آنها هم اکنون درمعرض خطرقراردارند، دریغ نخواهیم ورزید. ما برای هرشخص حق میدهیم تا رشد و انکشاف نموده و برای خواسته های انسانی خود کاملأ آزاد باشد.بنابرین ما مصصم برآن شدیم تا یک محیطی را ایجاد نماییم. – یکسان در سطوح ملی و جهانی – که موجب انکشاف و محو فقرگردد. موفقیت ما غرض نایل شدن به این اهداف درمیان موارد دیگر بستگی به  حکومتداری خوب در بین هرکشور می باشد. این موفقیت نیز بستگی به حکومتداری خوب در سطح بین المللی و روی شفافیت در سیستم های مالی، پولی و بازرگانی دارد".

 • نهاد های عالی تفتیش میتوانند در راستای افزایش شفافیت، تامین حسابدهی، توسعه عملکرد، و مبارزه علیه فساد کمک نموده و بدین گونه حکومتداری خوب ملی را بهبود و توسعه بخشیده و عدالت را افزایش دهند.
 • ثبات طویل المدت سیاست های مالی شرط لازم انکارناپذیربرای حکومتداری خوب ملی است. نهاد های عالی تفتیش از طریق بازرسی مستقل مسلکی میتوانند تصمیم گیرندگان را کمک نمایند تا ثبات طویل المدت و پیوستگی به سیاست های مالی را بوسیله افزایش شفافیت، گزارش دهی پیرامون عملکرد مالی عامه و مشخص کردن خطرات سیستماتیک تامین نمایند.
 • درجهان که به سرعت بسوی جهانی شدن میرود، هیچ کشور نمیتواند بدون درک و فهمیدن چگونگی تاثیرعوامل خارجی ، حکومتداری کشورخود را بطور موفقانه بهبود و توسعه بخشد. هنگام توسعه و افزایش حکومتداری خوب در کشور، نهاد های عالی تفتیش باید بمنظور بهبود و توسعه حکومتداری سراسری از طریق همکاری منطقوی و بین المللی متعهد باقی بمانند. بمنظور فایق آمدن روی چالش های جهانی، نهاد های عالی تفتیش به ارتقای موارد قوت شان برای اجرای مسئولیت های عمومی، خطرات معمول را اداره نموده، اقدامات ابتدایی را اتخاذ و تحت حمایت انتوسای و گروپ های کاری منطقوی آن نظریه های مرتبط و شناخته شده را ارایه میدارد.
 • به عنوان یک سازمان با داشتن نمایندگی وسیع، وضعیت قوی استقلالیت و استندرد های عالی مسلکی، انتوسای همکاری را با گروپهای کاری منطقوی خود و نهادهای عالی تفتیش مستقل ادامه داده تا کاربرد معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش(ISSAIs) را سازگار و موافق با چارچوب حقوقی کشورهای شان بمنظورترویج حکومتداری خوب هنگامیکه مستقل باقی مانده و عملکردهای شانرا توسعه می بخشند، برقرارسازند.
 1. دربرابراین پس منظر، کانگرس (مجلسین) دو موضوع مهم جهانی را تحت موضوع عناوین ذیل بحث و گفتگو نمود:
 • موضوع I: تفتیش ملی و حکومتداری ملی
 • موضوع II: نقش نهاد های عالی تفتیش روی تامین ثبات طویل المدت سیاست های مالی
 1. برعلاوه، کانگرس (مجلسین) پیشرفت را در برابر پلان راهبردی انتوسای برای سالهای 2011 – 2016 مرور و بررسی نمود.
 2. از زمان تاسیس انتوسای در سال 1953 الی بیست و یکمین کانگره (مجلس) در چین درسال 2013 ، انتوسای انکشافات و پیشرفت ها و تغیرات قابل توجه ای را تجربه نموده است. با درنظرداشت معنی واقعی هدف انتوسای " تجارب متعدد برای همه نفع رساند"، کارآن برمبنای تعهد و همکاری داوطلبانه هریک و تمام اعضای نهاد عالی تفتیش است. این سازمان بطورجهانی وصل، ترکیب گردیده و هدف گرابوده می باشد. سازمان بین المللی جدید موثراز 34 عضوابتدایی به 192 عضوکامل و 5 عضووابسته امروزی، توسعه یافته است.

فصل اول – دستآورد ها و تجارب انتوسای

 1. هفت گروپ کاری منطقوی انتوسای – افروسای(AFROSAI)، ارَبوسای(ARABOSAI)، آسوسای(ASOSAI)، کاروسای(CAROSAI)، ایروسای(EUROSAI)، اولاسیفس(OLACEFS) و پَسای(PASAI) – ماموریت انتوسای را صحه گذاشته ودرعین زمان تفاوت های منطقوی و نیازمندی های متباین را مراقبت می نماید.
 2. بعنوان ارگانهای اجراییوی کارمسلکی و موضوعی انتوسای، کمیته ها، گروپ های کاری و نیروهای وظیفوی آن روی انواع گوناگون موضوعات که در 4 مقصد راهبردی تنظیم یافته – تنظیم استندرد، ارتقای ظرفیت، شریک ساختن دانش و رشد و توسعه یک سازمان بین المللی الگو،  تماس داشته است.
 3. دستآورد های مهم انتوسای شامل اعلامیه لیما، بنیاد اصول استقلالیت، تفتیش کارآ و موثر بخش عامه،اعلامیه مکسیکو پیرامون استقلالیت نهاد های عالی تفتیش در سال 2007، وچارچوب انکشافی ISSAIs که تفتیش بخش عامه را درسراسرجهان کمک و توسعه خواهد بخشید، می باشد.
 4. برسمیت شناختن انتوسای توسط قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد A/Res/66/209 عبارت از نتیجه منطقی کارشدید و موفقانه انتوسای درجریان سالهای اخیربوده است. این موضوع انتوسای را بشمول کارتنظیم معیارات و بازرسی بخش عامه – مورد توجه جامعه بین المللی قرارداده است. نهاد های تفتیش بخش عامه با مشخصات مستقل بودن شان بعنوان یک بخش ضروری و مهم حکومتداری خوب شناخته شده اند. هم اکنون نهاد های عالی تفتیش ابزار موثر را دردست دارند که ایجاب آنرا می نماید تا حکومات مرکزی اصول اساسی استقلالیت نهاد عالی تفتیش را از قوه مقننه و قوه اجراییه برسمیت شناخته و تطبیق نمایند.
 5. همکاری انتوسای با شرکای خارجی مانند ملل متحد (UN) و سازمانهای بین المللی مثل بانک جهانی،  OECD، IPU، IFAC یا IIA شهرت، شناخت و قابل رویت خود را بعنوان یک سازمان مسلکی به سطح بالاافزایش داده است. از سال 1970 تا کنون حدود 22 جلسه و سیمینار (یوان- انتوسای) مشترکاً بوسیله انتوسای (INTOSAI) و ملل متحد (UN) سازماندهی گردیده است. این موضوع دانش و مواد آموزشی را روی یک سلسله موضوعات مورد علاقه مربوط به تفتیش خارجی دولت پخش نموده است.
 6. ارتقای ظرفیت یکی از ساحات عمده مورد علاقه انتوسای بوده و می باشد. این ساحه شامل انکشاف و توسعه ساختارهای جدیدبرای کسب دانش و آموزش های مسلکی و رشد و توسعه اداری برای نهاد های عالی تفتیش می باشد. هم اکنون کارهای فعال شریک سازی دانش و ارتقای ظرفیت در انتوسای بمنظورتوسعه و افزایش ظرفیت ها و عملکرد های نهاد های عالی تفتیش وجود دارد.
 7. انتوسای یک یادداشت تفاهم نامه را با 21 دونر(تمویل کننده) امضأ نموده و یک سلسله کارهای همکاری را با جامعه تمویل کننده اجرا نمود ه است ؛ که از طریق آن اهداف بیان شده در یادداشت تفاهم نامه کسب گردیده، تطبیق موفقانه  چارچوب انتوسای از استندرد های مسلکی (که شامل استندرد های بین المللی نهاد های عالی تفتیش (ISSAIs) و رهنمود انتوسای غرض حکومتداری خوب (INTOSAI GOVs) می باشد) را تامین نموده، و آگاهی پیرامون اهمیت نهاد های عالی تفتیش و انتوسای در جامعه ایکه به شکل سراسری رشد نموده، افزایش یافته است.
 8. یک نقطه عطف تعیین کننده در تاریخچه انتوسای عبارت از توسعه رهنمود اصلی راهبردی با پلان راهبردی نخست (2005 – 2010) بمنظور ایجاد مقاصد راهبردی فراگیر برای انتوسای بود. این سازمان پیگیری مقاصد پلان راهبردی خود را ازیک مدل حکومت داری خوب ادامه میدهد.
 9. طی 60 سال اخیر، انتوسای با موفقیت های تمام، چالش های را که تفتیش بخش عامه به آن مواجه بود مهار کرده و بیش از پیش آماده و خواهان آن است که طی سالهای آینده آن را با حمایت و همکاری فعال تمام اعضای خود انجام دهد. انتوسای آماده است که پیش بینی و رابطه خود را راجع به دیدگاه ها و ماموریت های آینده خود ادامه دهد.
 10. در سال 2013 میلادی انتوسای همچنان پنجاهمین سالروز سکرتریت عمومی (دبیرکل) را که از سال 1963 بدینسو در ویانا مستقراست، در دادگاه کشور اطریش تجلیل نمود. سکرتریت عمومی از اهمیت بسزای برای سازمان بوسیله عمل کردن به عنوان گرداننده و محرک برای اختراعات و مرکز اطلاعات بوده و مرکز تماس برای اعضای انتوسای در سراسر جهان و برای سایر شرکای فعال جهانی می باشد.
 11. هنگام تجلیل از این نقاط عطف مهم ، سازمان یک کتاب را تحت عنوان "60 سال انتوسای/ 50 سال سکرتریت عمومی (دبیرکل) – شفافیت، حسابدهی، حکومتداری خوب، خدمت به اتباع" چاپ نموده است.
 12. برمبنای تفاهم جامع از ادغام مسایل و تغیرات و انکشافات دوامداردر جامعه امروزی، انتوسای بیشترین کوشش خود را بمنظورترویج و توسعه حکومتداری خوب و انکشاف دایمی جامعه بشری انجام خواهد داد.

فصل دوم – توسعه حکومتداری خوب ملی توسط نهاد های عالی تفتیش

 1. از بسیار ابتدا، هدف مرکزی انتوسای عبارت از ترویج وتوسعه حکومتداری خوب بود. نهاد های عالی تفتیش فقط زمانی این وظیفه را بخوبی انجام داده میتوانند ، درصورتیکه آنها از مراجع ایکه بازرسی مینمایند مستقل بوده و دربرابر هرگونه نفوذ خارجی در امان باشند. انتوسای همچنان درک نموده که بسیار مهم است که روش های بازرسی نهاد های عالی تفتیش مبنی بردانش فنی و علمی معاصربوده و مفتشین آنها باید دارای تحصیلات مسلکی لازم و روحیه صداقت و راستکاری باشد.
 2. بنابرین در سال 1977 انتوسای اعلامیه لیما را تصویب و با اعلامیه مکسیکو درسال 2007 میلادی، 8 اصل استقلالیت تفتیش خارجی دولت را از لحاظ مسلکی و روش تحقیق علمی تعیین نمود.
 3. دولت ها و اتباع تمام کشورهاجهت ترویج و پیشرفت حکومتداری ملی فراخوانده شده تا استحکام و پایداری انکشاف ، اقتصاد جامعه و محیط را فراهم سازند.  به عنوان یک بخش ضروری حکومتداری ملی، تفتیش ملی وظایف خود را در مطابقت با قوانین و مقررات انجام داده و به یک شیوه هدفمند، نظارت بازرسی، رسیدگی، ارزیابی و سفارشات تفتیش را فراهم نموده و آنرا تصمیم گیرندگان ملی غرض ساختن پالیسی و تصامیم برنامه مورد استفاده قرارمیدهند. نهاد های عالی تفتیش باید تلاش نمایند تا منحیث قهرمانان اعتماد، صداقت و راستی در زندگی عامه شهرت داشته و پایدارباقی بمانند. برای انجام این اصل نهاد های عالی تفتیش برای مشارکت جهت تلاش برای موارد آتی ادامه خواهند داد:
 • تامین دموکراسی و حاکمیت قانون بوسیله رشد و توسعه دولت و اداره صادق، رعایت احکام قانون، برملأ سازی موارد غیرقانونی، جلوگیری از سواستفاده صلاحیت و قدرت بوسیله نظارت از قدرت عامه می باشد. دربعضی موارد نهاد های عالی تفتیش نیز به عنوان مشاورین بوده، و نقش سازنده را بوسیله ارایه پیشنهاد جهت بهبود سیستم قانونی ایفا می نمایند. نهاد های عالی تفتیش کمک می نمایند تا روابط و اعتماد را میان بخش عامه و اتباع بوسیله  ترویج و توسعه حکومت آزاد ایجاد نموده و بدینوسیله اتباع قادرشوند بطور فعالانه در پروسه تصمیم گیری عامه شرکت ورزند.
 • افزایش کارایی دولت از طریق نظارت و ارزیابی فعالیت های دولت و برملأسازی کاستی ها در کنترول وحکومتداری ملی. نهادهای عالی تفتیش بینش هدفمند و مستقل و رهنمود را برای حمایت  از تغییر مفید در دولت و نهادهای دولتی ارائه داده و دولت را برای تقویت کنترول تشویق می نمایند. نهادهای عالی تفتیش استفاده معقول از منابع عامه، شیوه درست و دولت متمرکز روی عملکرد را نیز ترویج می دهند.
 • نقش عمده در مبارزه علیه فساد و پیشگیری از تقلب را در هر دو سطح ملی و جهانی ایفا می نماید. دانش و تجارب نهادهای عالی تفتیش بر مبنای تفتیش نهاد های عالی تفتیش نه تنها حسابدهی  را افزایش و تقویت می بخشد بلکه می تواند توصیه های ارزشمند را برای اقدامات مبارزه با فساد در آینده، بشمول اجندای انکشافی ملل متحد برای بعد از سال 2015 میلادی ارائه نماید.
 • حفظ منافع عامه، بوسیله استفاده از وضعیت مستقل بودن، پیش بینی بی نظیر و ظرفیت مسلکی شان بمنظور ارایه اطلاعات بموقع، هدفمند و معتبر جهت برملأ سازی خطرات نسبت به اقتصاد ملی، عملکرد اجتماعی و منافع کشور.
 • ترویج بهبود معیشت مردم بوسیله حصول اطمینان از اینکه بودجه عامه و پروژه های مربوط به معیشت مردم تحت نظارت شدید بوده و اثرات مطلوب را درنتیجه بهبود معیشت و فرصت های مساوی برای تمام اتباع کشور بشمول گروه های آسیب پذیر کسب نماید.
 • افزایش شفافیت و حسابدهی بوسیله بازرسی و نشر نتایج تفتیش که کمک نموده بخش عامه در برابر مردم حسابده بوده و دولت و ادارات دولتی را بمنظور اجرای مکلفیت هایشان جهت استفاده و حفظ منابع عامه تشویق نماید. نهادهای عالی تفتیش اطلاعات بازبینی شده را پیرامون چگونگی اجرای وظایف و مسوولیت ها توسط ادارات و کارمندان دولتی برای جامعه و مردم فراهم نموده و از این طریق به ترویج دولت شفاف کمک می نماید.

فصل سوم – حفظ ثبات درازمدت سیاست های مالی

 1. بطور جامع و وسیع گفته شده که ثبات امور مالی عامه درحال بر آورده شدن  تعهدات فعلی و آینده ، بدون انتقال بدهی بیش از حد به نسل های آینده میباشد.
 2. هم اکنون ثبات و پایداری امور مالی عامه دراجندا INTOSAI برای سالهای زیادی وجود داشته است. کمیته بدهی عامه INTOSAI کار خود را در سال 1991 آغازنموده و در سال 2007 به یک گروپ کاری شناخته شد. در سال 2008 INTOSAI به عنوان واکنش فوری دربرابربحران مالی: نیروی وظیفوی بحران مالی جهانی را ایجاد نمود که در سال  2012  بعنوان گروپ کاری پیرامون نوسازی امورمالی و اصلاحات نظارتی شناخته شده بود.
 3.  کار های زیادی در  گذشته انجام شده است: یک سلسله از معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش، ISSAIs (ISSAIs 5410-5450)، پیرامون بدهی های عامه منتشر شده است. با این حال، بحران مالی، اقتصادی و بودجه چالش های ویژه را برای SAIs  بوجود آورد که با درنظرداشت منافع عامه می تواند توسط نهاد های عالی تفتیش به عنوان بخشی از عملکرد های بازرسی آنها انجام گیرد.
 4. تجارب بدست آمده از بحران مالی و اقتصادی جهانی که در اوایل قرن 21 رخ داده، اهمیت استراتژیک حکومات را در حفظ سالم امور مالی عامه به منظور ایجاد شرایط برای رشد اقتصاد، کاریابی و رفاه اجتماعی تأکید کرده است. از طریق تفتیش مستقل و قوی، نهاد های عالی تفتیش بمنظوردستیابی به ثبات و پایداری میان مدت و دراز مدت سیاست های مالی، حفاظت از منافع عامه و افزایش حاکمیت ملی در هر کشور کمک میکند. تشخیص صلاحیت هر یک از اعضای INTOSAI بمنظور تعیین شیوه های خود شان مطابق و سازگار با قوانین ملی خود شان، وجنبه های را که هنگام حل مسایل ثبات مالی باید در نظر گرفت، شامل موارد ذیل خواهد بود:
 • تقویت بخشیدن تفتیش صورت های مالی دولت، با هدف ایجاد و بهبود چارچوب نهادی مالی و معیارات گزارشدهی مالی، به طوری که عملکرد مالی و وضعیت دولت  را منصفانه ارائه کند.
 • بهبود بخشیدن تفتیش عملکرد امور مالی عامه، به منظور تشویق بخشیدن پایداری مالی میان مدت و دراز مدت که با حکومتداری خوب پیوند دارد.
 • تقویت تفتیش بدهی عامه، با توجه به تعهدات مستقیم و همچنین سایربدیهی ها و احتمالات مالی، با هدف شناسایی مسائل و خطرات در مدیریت و رشد متوقعه مجموع بدهی و کسرات مالی.
 • ایجاد توانایی بمنظوراجرای تفتیش مرحله پلانگذاری امورمالی عامه، با هدف اینکه شعبات اجراییوی و مقننه را وادار به ارزیابی سناریوها یا طرح های میان مدت و دراز مدت موثر در آینده که با تحولات مورد انتظار از چرخه های اقتصادی، خدمات بدهی، برنامه های عامه وسایرتعهدات مانند مصئونیت اجتماعی ، تقاعدات، تعلیم و تربیه و مراقبت های بهداشتی، و همچنین احتمالات مانند حوادث طبیعی، تغییرات آب و هوا و صدمه های مالی بستگی دارد، نماید.
 • ارزیابی فرضیات برنامه ریزی دولت مربوط به اقتصاد، امور مالی عامه و بدهی های عامه،  بدین صورت شناسایی خطرات پوتانسیل و ارائه سفارشات سازنده.
 • افزایش تفتیش درمطابقت با قوانین مالی، مقررات مالی و استانداردهای پذیرفته شده نظارت، و همچنین سازگاربا تمام پروسه بودجوی دولت. هدف عبارت ازحصول اطمینان ازحسابدهی درسراسر مراحل پلانگذاری، اجرا، ارزیابی عملکرد و نتیجه به دست آمده می باشد.علاوه بر این، کنترل های داخلی موثرباید با یک سیستم مدیریت خطربهبود وتوسعه یابد.
 • رشد ارزیابی سیاست های مالی عامه. نهاد های عالی تفتیشSAIs به اجرای بازرسی ها روی صحت، مؤثریت و پایداری سیاست های مالی، به منظور ترویج و توسعه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در عرصه هریک از کشورها ادامه خواهد داد.
 1. علاوه براین و با توجه به صحت و پایداری مالی، و نقش که باید ایفا شود، نهاد های عالی تفتیش باید شفافیت را با توجه به استفاده از منابع مالی عامه وشیوه های سالم مدیریت مالی تقویت بخشند.
 2. اهمیت اعلامیه های لیما و مکسیکو و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تقویت نهاد های عالی تفتیش(SAIs)، و حمایت یکدیگر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، هنگامی که بازرسی توسط نهاد های عالی تفتیش (SAIs ) در رابطه به پایداری سیاست های مالی انجام شود، لازم است صلاحیت ها واختیارات آن ها نیز توسعه یابد.

فصل چهارم   دستیابی به حکومتداری خوب در سطح جهان - یک هدف مشترک

 1. ذریعه تلاش های پایدار و فعالانه خود انتوسای موفقانه به یک نهاد مستقل، مسلکی و غیر سیاسی رشد و توسعه یافته که بعنوان آواز نهاد های عالی تفتیش در داخل جامعه بین المللی شناخته شده و پیشرفت های متداوم را میان اعضای مختلف تقویت می بخشد.
 2. شهرت بین المللی انتوسای به علت یک سلسله وقایع مهم و دستآوردها بنا نهاده شد که دستاورد های بسیار اخیر آن شامل:
 • برسمیت شناختن اهمیت نهاد های عالی تفتیش توسط ملل متحد.
 • ایجاد یک چارچوب جامع ازمعیارات مسلکی برمبنای طرزالعمل های قانونی.
 • ایجاد روابط بسیار سود بخش با تمویل کنندگان بین المللی بمنظور رشد ظرفیت سازی میان اعضای نهاد های عالی تفتیش.
 • ایجاد یک شبکه بسیار موثر جهانی بمنظور شریک سازی دانش و عملکرد خوب.
 • همکاری بیشتربا سازمان های بین المللی و سازمان های مافوق ملیت ها.
 • تقویت متداوم تنظیم های حکومتداری بسوی وضعیت نهاد های بین المللی الگو.
 1. انتوسای همچنان درک نموده که در جهانی که چالش ها ازلحاظ وسعت و اثر آنها بطورجهانی افزایش می یابد در آنجا ضرورت برای جامعه بین المللی نهاد عالی تفتیش بوده که بخاطر رشد پاسخ های دسته جمعی برای کسب نتایج بهتر برای همه، باهم یکجاشوند. تاریخچه و بنیاد های اساسی انتوسای ازلحاظ همکاری بین المللی میان نهاد های عالی تفتیش به معنی اینست که انتوسای در موقعیت بسیارمهم قرار داشته که در رشد و ارایه راه حل ها برای چالش های مهم موجود و مسایل موضوعی مانند عدم تعادل اقتصاد جهانی، بحران بدهی های ملی، سیستم اصلاحات مالی بین المللی ، بحران های محیطی ،  امنیت مالی جهانی و اجندا های ضد فساد، نقش کلیدی را ایفا می نماید.
 2. انتوسای و نهادهای عالی تفتیش دارای یک ظرفیت و وظیفه آزمایش شده برای حرکت بسوی حکومتداری خوب در سطح ملی و جهانی در مطابقت با صلاحیت های مربوط و چارچوب های قانونی شان میباشد. این کنگره (مجلس) نهاد های عالی تفتیش در مسایل ذیل تشویق می نماید:
 • پذیرفتن مسولیت های مشترک: کاربازرسی نهاد های عالی تفتیش روی تعهدات بین المللی حکومت ها مانند پاسخ دهی به تغیر اقلیم، ارزیابی موانع تجاری، حفظ ثبات مالی و با مبارزه علیه فساد و پول شویی، میتواند تطبیق کامل قوانین را با مکلفیت های مذکور تقویت ببخشند. همچنان انتوسای نهاد های عالی تفتیش را وادار به اشتراک وسیع در همکاری های بین المللی نموده و نقش مهمی را درمسایل بین المللی مثل تطبیق نظم مالی، شناسایی خطر های اقتصادی، مبارزه علیه فساد و حفظ ثبات اقتصاد جهان ایفا می نماید.
 • مدیریت خطرات مشترک: نهاد های عالی تفتیش دارای نقش دوامدار در رشد شناسایی خطر و برملأ سازی بموقع خطرات مهم میباشد. انتوسای بمنظورتمرکزتوجه خود بخاطر تحقیق روی مسایل عمده جهان و پدیده های منطقوی ادامه خواهد داد و برای نهاد های عالی تفتیش رهنمود و مآخذ موثررا برای پاسخدهی فراهم می نماید.
 • اخذ تدابیر مشترک: نهاد های عالی تفتیش تشویق میگردند تا تفتیش مشترک و تفتیش موازی را بمنظور حل چالش ها و مسایل عمده مانند تغیر اقلیم، آلودگی منطقوی و بحران مالی اتخاذ نمایند. نهاد های عالی تفتیش تشویق میگردند تا در همچو فعالیت های حکومتداری مثل ارزیابی پیشرفت اجتماعی، سهیم بودن در اجرای تفتیش خارجی سازمان های بین المللی و منطقوی، اجرای تفتیش عملکرد که باید در سازمان های بین المللی و منطقوی بمنظور پیشرفت و توسعه حسابدهی، شفافیت و عملکرد اجرا شود. انتوسای برای کاربا سایر سازمانهای بین المللی و کشور های مستقل بمنظورتقویت همکاری در تفتیش بین المللی و شناسایی بهترین راه حل برای مسایل منطقوی وجهانی، ادامه خواهد داد.
 • حرف زدن با صدای مشترک: نهاد های عالی تفتیش و انتوسای برای تطابق با تغیرات عصر ما و اخذ اقدامات موثرجهت تعاون و همکاری با نهاد های متعدد مانند ملل متحد، بانک جهانی، گروپ ۲۰ و سازمان برای انکشاف و همکاری اقتصاد ( OECD)، بمنظور شرکت در فعالیت های چند جانبه جهت توسعه معیارات بین المللی تفتیش و حسابداری برای بخش های عامه غرض ایجاد شاخص های مهم و اساسی ملی برای ارزیابی پیشرفت اجتماعی، جهت شرکت در پیشرفت متداوم حکومتداری جهانی ادامه داده تا یک صدای مستقل و موافق را روی مسایل موضوعی منطقوی و بین المللی در جامعه بین المللی، بیان نماید.    

فصل پنجم – نتایج  کنگره (مجلس)

 1. این کنگره ( مجلس) روی بسیاری مسایل بحث و گفتگو نموده لیکن توافق نمودند که یک اصل رهنمودی برای فلسفه انتوسای آن بود که این فلسفه باید آینده گرا و بیرون نگر باشد. این سازمان فرصت آنرا دارد که بر اساس تخصص و تجربه اش در حکومت داری خوب و بازرسی بخش عامه در برنامه های منطقعه ای و جهانی ، همکاری نماید.
 2. کنگره ( مجلس) از کار عالی انجام شده توسط تمام کمیته ها، گروه ها و نیروهای کاری اش قدردانی کرد. کنگره سپاسگزاری عمیق خود را برای آنعده اداراتی که فعالیت های شان به اتمام رسیده یا وظایف شان ختم گردیده ابراز نموده و ازآنهایکه مسئولیت های جدید را به عهده گرفته اند، با قدر دانی استقبال کرد.
 3. پایان سال 2013 نمایانگر نقطه میانی دومین پلان راهبردی انتوسای بوده که دوره سالهای 2011 الی 2016 میلادی را احتوا می کند، می باشد. طی بحث وگفتگو ها در جریان بیست و یکمین جلسه انکوسای (INCOSAI)، اعضای انتوسای رضایت خویش را از پیشرفت سازمان تا اکنون در برابر پلان ابراز نمودند. بر علاوه، اعضا به نتیجه گیری ها و توافق های ذیل دست یافتند:

معیارهای مسلکی:

 • استقبال از توسعه چارچوب معیارات بین المللی نهادهای عالی تفتیش ISSAIs بوسیله تجدید اصول بنیادی تفتیش و سایر معیارات ( ضمیمه II)، وتمرکز بیشتر روی نیازهای مفتشین و استفاده کنندگان که این دستاوردها نمایانگر آن است؛
 • تصویب حکم اصلاح شده کمیته و تعیین آن بمنظور پیدا کردن راه حل پایدارکه تداوم و توسعه چارچوب و طرزالعمل قانونی معیارات مسلکی انتوسای را درآینده، تضمین کافی نماید.

ظرفیت سازی

 • ستودن توانایی توسعه یافته سازمان بمنظور حمایت نهادهای عالی تفتیش غرض ظرفیت سازی شان بویژه پیشرفت های که توسط سکرتریت منطقه ای و همکاری تمویل کنندگان انتوسای صورت گرفته است.
 • قدردانی از همکاری متداوم برنامه انکشافی بین المللی (IDI) به انتوسای جهت حمایت نهاد های عالی تفتیش عضو آن غرض تلاش های آنها بمنظور توسعه عملکرد، استقلالیت ومسلکی بودن خود شان؛ و 
 • امضأ پلان راهبردی IDI برای دوره 2014 الی 2018 و حکم اصلاح شده آن که انعکاس دهنده نقش توسعه یافته آن، وکار در سرتاسر تمام اهداف و مقاصد انتوسای می باشد.

اشتراک گزاری دانش:

 • ستودن کاری که نمایانگر ارزش و مفادات نهاد عالی تفتیش باشد: ایجاد تغییر در زندگی اتباع کشور    ( ضمیمه III) و ایجاد رهنمود برای نهادهای عالی تفتیش که مصروف کار پیرامون حسابدهی و تفتیش مساعدت های مربوط به حوادث می باشند (ضمیمه II
 • تشویق نهادهای عالی تفتیش بمنظور رشد ظرفیت ها جهت پاسخدهی به چالش های ناشی از چالش های مالی و اقتصادی کنونی در بسیاری  نقاط جهان، برای مثال: بوسیله بالا بردن یا توسعه تفتیش آنها از میکانیزم نظارتی و کنترولی؛
 • تشویق اعضا برای اجرای موثر رهنمودها و استراتیژی ارتباطات انتوسای، و بکارگیری فعالانه ابزار که برای این منظور طراحی و ایجاد گردیده اند.

انتوسای – یک سازمان الگو(نمونه)

 • استقبال پلان ها بمنظور رشد و توسعه پلان راهبردی انکشافی انتوسای برای دوره 2017 الی 2022 و برای رفع نیازمندی های منبع یابی آینده سازمان؛
 • ذکر ایجاد یک کمیته نظارتی  روی ادغام مسائل ( ضمیمه IV).

سایرمسایل

 • توافق روی اینکه انتوسای باید یک نقش را در اجندای انکشافی ملل متحد بعد از سال 2015  اتخاذ نماید.

 

 1. علاوه بر این، کنگره (مجلس) اعضای سازمان را روی موارد آتی فراخواند:
 • اولویت بخشیدن تصویب و تطبیق چارچوب معیارات بین المللی نهاد های عالی تفتیش طوریکه در قطعنامه ملل متحد ترتیب گردیده بود، و درخواست از تمویل کنندگان و سایرشرکای انکشافی برای دادن وضعیت مشابه به آن؛
 • پاسخدهی مثبت به دومین دعوت جهانی برای پیشنهادات که بوسیله تعاون و همکاری تمویل کننده انتوسای منتشرگردیده؛
 • ترویج فعالانه ارزش و مفادات نهاد های تفتیش؛
 • استفاده ازفرصت بمنظوراشتراک کامل درتعیین آینده سازمان؛ و
 • توجه برای همکاری و کمک بیشتر به منابع موجود به سازمان.
 1. درپایان بیست و یکمین جلسه انکوسای INCOSAIخود، این سازمان و اعضای آن آرزوی شدید خود را برای ساختن انتوسای بعنوان یک سازمان الگو ، برنامه های کیفیت را که توسط عالیترین معیارات مسلکی و مفکوره های بشردوستانه  پشتیبانی و تایید میگردد، اظهارنمودند.

 

ضمیمه I: توافقات بجینگ

ضمیمه II: لیست معیارات بین المللی نهادهای عالی تفتیش و اسناد رسمی که باید در بیست و یکمین جلسه انکوسای INCOSAI برای امضا ارائه گردد.

ضمیمه III: ISSAI 12: ارزش و مفادات نهادهای عالی تفتیش- ایجاد تغییر در زندگی اتباع کشور.

ضمیمه IV: جدول سازمان انتوسای