قانون اداره عالی تفتیش

قانون جدید اداره عالی تفتیش در 3 فصل و 27 ماده بر اساس ماده 50، 75 و 98 قانون اساسی افغانستان بمنظور حفاظت از دارایی های عامه وضع گردیده است. این قانون بتاریخ دوم برج حوت سال 1391 توسط رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان توشیح اکنون نافذ و قابل اجراء می باشد.قانون جدید اداره از دست آورد های بزرگ اداره بوده که توسط کمیسیون موظف با مطالعه  تدقیق قوانین سایر کشور های پشرفته زیر نظر رهبری اداره مورد مطالعه و بازنگیری قرار گرفته عناصر مثبت و مفیدی که به جامعه افغانی ارتباط داشت از متن قوانین آنان با توجه به تجارب که در کشور ما وجود داشت  از مجموع آنها قانون جدید اداره عالی تفتیش ترتیب شده است که  در جهت استحکام بیشتر حسابرسی و حسابگیری  بعد از تائید مشرانو جرگه توسط رئیس جمهور اسلامی افغانستان به تاریخ دهم حمل سال 1392 توشیح و در جریده رسمی نشر که پانزده روز بعد از توشیح قانون اداره  نافذ گردیده و اداره در پرتو قانون جدید اجراات خود را در مراجع تحت بازرسی به پیش میبرد.

قانون جدید اداره عالی تفتیش

قانون اسبق اداره عالی تفتیش