مشاوریت حقوقی

هدف وظیفه:ارائه مشوره های لازم به مقام اداره عالی تفتیش درامورحقوقی وتحلیل موضوعات سپرده شده از سوی مقام جهت برسی امور.                       

مسوؤلیت های وظیفوی :

  • طرح و ترتیب پلان کاری مشخص حقوقی درمطابقت به پلان عمومی اداره عالی تفتیش .
  •   تحلیل و تشریح بخش های قوانین نافذه کشوردرعرصه امورحقوقی اداره عالی تفتیش جهت ارائه مشوره به مقام اداره.
  •   ارائه طرح های مشورتی حقوقی پیرامون حذف ویا تعدیل مواد اسناد تقنینی ازلحاظ حقوقی جهت غنامندی .
  •   مطالعه و تدقیق فیصله های شورای وزیران جهت ترتیب طرح های مشورتی به موضوعات مربوط اداره .
  •   تحلیل موضوعات سپرده شده از جانب اداره به منظور ارائه نظرومشوره های حقوقی  .
  •  ارائه مشوره های لازم و بنیادی به مقام اداره دررابطه به امورحقوقی به منظورتآمین هماهنگی واستحکام  روابط  با مراجع ذیدخل.
  •  ارائه مشوره های حقوقی پیرامون طرح برنامه های کاری ، پالیسی ها،وسایر اسناد تقنینی،اجرائیوی مسایل مربوط امور تفتیش.
  • ارائه مشوره درمورد قضایای مهم عدلی وچگونگی ارایه آن به اداره لوی سارنوالی جهت اجرآت بعدی.
  •    پیگیری ازپرونده های ارسالی به اداره لوی سارنوالی به منظور اجراات قانونی وبه اسرع وقت.
  •   انجام سایروظایف قانونی مرتبط به وظیفه که ازجانب مقام اداره مطابق قوانین ومقررات بوی سپرده میشود.