ریاست تفتیش بودجوی محلی

هدف وظیفه: نظارت ومدیریت بررسی های مالی وحسابی ادارات بودجوی محلی واموراجرائیوی ریاست مربوطه مطابق باقوانین ومعیارهای تفتیش.

 مسؤلیت های وظیفوی:

طرح و ترتیب پلان بازرسی های سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید در پلان عمومی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری .

1. کنترول ،نظارت ،مراقبت ، ملاحظه وبررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های مفتشین از ادارات محلی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق با معیارهای تفتیش .

2. اتخاذ تصامیم و طرح های مؤثر دررابطه به تشخیص وارزش موضوعات قابل تفتیش درادارات بودجویمحلی وصدورهدایات لازم به ریاست های تفتیش زون های ساحوی به منظور تطبیق پروگرامهای اداره و اجراآت مقتضی بعدی .

3. مدیریت، رهنمایی و سازماندهی تیم های مفتشین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع مفتشین به امور مربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.

4. اجراآت در اعزام به موقع مفتشین بخش های ساختمانی ، عملکرد ، محیطی و سایر مفتشین بخش مربوطه حین ضرورت  به ریاست های تفتیش زون های ساحوی به منظوربازرسی امور مالی وحسابی ، امور ساختمانی ، محیطی و عملکرد ادارات بودجوی محلی.

5. ایجاد میکانیزم مؤثردررابطه به تحلیل وتوحیدگزارشات ، ترتیب پلان رهنمودی برای مفتشین ، توزیع صلاحیت نامه ها وارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی تفتیش.

6. تدقیق ، ارزیابی وتائید گزارشات بازرسی های مفتشین بخش مربوطه جهت حصول اطمینان ازصحت آن  .

7. اتخاذ تصامیم لازم درمورد تخلفات تشخیص شده درمراجع تحت بررسی مفتشین بعدازاخذهدایت مقام اداره به منظوراجراآت مقتضی  .

8. ارائه طرح های لازم دررابطه به تعقیب وپیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان ازتطبیق نتایج تفتیش درمراجع مذکور .

9. تأمین ارتباط مداوم با ریاست های  تفتیش زون های ساحوی جهت هماهنگی ومؤثریت اموربازرسی ها.

10. ارائه مشوره های سودمند دررابطه به طرح ،توسعه وتطبیق پلان وپالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.