ریاست منابع بشری

هدف وظیفه: اداره، رهبری، کنترول، سازماندهی و پلانگذاری امور مربوط ریاست منابع بشری برای بهبود وضع سیستم در اداره  مطابق به احکام قانون و طرزالعمل های مربوط.

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.  تهیه و ترتیب پلان کاری  ریاست در مطابقت به اهداف وپروگرمهای اداره جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.

2.  طرح و تطبیق اهداف و برنامه های سازنده ومؤثر در راستای غنامندی  منابع بشری به منظور تقویت اداره مربوط.

3. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.

4. نظارت از تطبیق استراتژی ها وپالیسی های منابع بشری در اداره عالی تفتیش غرض نیل به اهداف درازمدت اداره مربوط.

5. طرح پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط وشریک ساختن آن باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور تأمین اهداف مطلوبه اداره مربوط.

6.  کنترول ازتنظیم حجم کار و ماهیت وظیفه بخش های تحت اثر، تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی در مطابقت به پلان کاری   سالانه  اداره عالی تفتیش .

7.  تحکیم ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره مالیه، اداره کار و امور اجتماعی و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.

8.  طرح، ديزاين و انکشاف پلان آموزشي مورد ضرورت قواي بشري غرض ارتقای ظرفیت کارکنان.

9.   نظارت وكنترول از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، ترفیع، توزیع، سجل ، استعفاو انفکاک کارکنان ،صحت رفاه،مصئونيت،نظم ودسپلين اداری وخدماتی غرض دستیابی به اهداف موردنظر اداره مربوط.

10.  نظارت واشتراك درپروسه ارزيابي اجراآت سالانه و استخدام رقابتی کارکنان جهت تأمین شفافيت درعرصه مربوط.

11.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره عالی تفتیش سپرده میشود.