ریاست مالی واداری

هدف وظیفه         : اداره، رهبری، انسجام ،نظارت از تمام امورمالی واداری، تدارکاتی،تکنالوژیکی وکنترول ازتطبیق پالیسی های مالی اداره عالی تفتیش .

 مسؤلیت های وظیفوی:

1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست مالی واداری درمطابقت با پلان عمومی اداره عالی تفتیش جهت انسجام امورمالی واداری اداره مربوط.

2. کنترول ،نظارت ،مراقبت ، ملاحظه وبررسی تمام اسناد مالی، اداری وقراردادهای تدارکاتی ، گزارشات وسایر اسناد مرتبط به امورمالی غرض تنظیم امورمالی واداری ، جلوگیری ازتخلفات  وایجاد شفافیت در اداره مربوط .

3. ارائه طرح های لازم دررابطه به تشخیص  نیازهای بودجوی اداره عالی تفتیش به اساس پلان کارسالانه به منظورتثبیت و ترتیب بودجه اداره  .

4. ایجاد میکانیزم سالم درقسمت اخذ تخصیصات مالی ،تدوین بودجه براساس برنامه مطابق رهنمودهای بودجه سازی وارزیابی بودجه عادی وانکشافی جهت توحید وارائه آن به مقام اداره عالی تفتیش.

5. مدیریت ،رهبری ورهنمایی کارکنان تحت اثر مطابق پلان وپالیسی های مالی واداری جهت تطبیق و تحقق اهداف وپروگرام های اداره   .

6. کنترول از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات ، اضافه کاری ها وسایرمصارفات اشخا ص ومعتمدین نقدی به منظور حصول  اطمینان ازصحت آنها.

7. حصول اطمینان از ارائه خدمات موثرو به موقع اداری وخدماتی توسط تمام بخش های تحت اثر به منظور اجرای مؤثر ودرست امور مربوط.

8. تعیین وضعيت مالی اداره عالی تفتیش از طریق بررسی ،تائید و نهایی ساختن گزارشات مالی ماهوار و سالانه  اجراآت مالی, احتمالات سود و زیان  اداره مربوطه  با استفاده از متریک های کلیدی.

9. ارائه مشوره های مسلکی دررابطه به طرح ،توسعه وتطبیق پلان استراتیژیک اداره جهت غنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

10. تأمین ارتباط مداوم با ادارات تحت اثروریاست های اداره عالی تفتیش جهت هماهنگی ومؤثریت امورمربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.