آمریت تکنالوژی ومعلوماتی

هدف وظیفه کنترول و رهبری پروسه ایجاد سافت ویرها ، هاردویرها، دیتابیسها و سرورهای اداره عالی تفتیش

جهت عرضه بهتر خدمات تکنالوژی.

 مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب وتنظیم پلان کاری آمریت تکنالوژی معلوماتی به منظور انسجام بهتر امور تکنالوژی .

2. نظارت  و رهنمائی کارکنان بخش های مربوط جهت عرضه بهتر خدمات تکنالوژی اداره مربوط.

3.انکشاف و تمدید بخش ویب سایت درشعبات اداره عالی تفتیش  به منظور استفاده بیشتر و موثرتر کارکنان از خدمات تکنالوژیکی.

4. تکمیل وتجهیز نیازمندی های شعبات به سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری واستفاده کارکنان از خدمات تکنالوژی.

5.  نیازسنجی شعباتبه رنگ های پرنتر ماشین های فوتوکاپی و توزیع آن به اساس نورم تعین شده  به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور شعبات .

6. کنترول و نظارت مداوم از سرورها و ارائه مشوره های مسلکی به آمرین ذیصلاح جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و اتخاذ تدابیر لازم باهدف رفع نواقص واتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف اداره  .

7.حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزار، نرم افزار، شبکه انترنت و ویب سایت ها جهت تطبیق اهداف اداره .

8.سازماندهی برنامه های آموزشی در تفاهم با آمریت آموزش و انکشاف ریاست منابع بشری به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان ادارهدرعرصه استفاده از تکنالوژی .

9. مدیریت ونظارت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام ، تشویق و آموزش آنها  .

10.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قانون ،مقرره ها ،طرزالعمل ها سپرده شود.