آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

هدف وظیفه         : سازماندهی ، اداره ، رهبری ونظارت ازاموراطلاعاتی وارتباطی  جهت تحقق اهداف وپالیسی اداره.

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف متوقعه اداره.

2.   سازماندهی تدویرکنفرانس ها ، مجالس، میز های گرد و کمپاین های آگاهی دهی جهت انعکاس فعالیت های اداره عالی تفتیش  در رسانه های همه گانی.

3.    مدیریت و نظارت از تطبیق ستراتیژی اطلاعاتی و ارتباطی به منظور دست یابی به اهداف متوقعه اداره.

4.    اتخاذ تصامیم و تدابیرلازم در رابطه به پخش و نشر رویدادها و فساد در ادارت دولتی از طریق رسانه های خبری به  غرض آگاهی اذعان عامه ازنتایج رویدادهای در وزارت خانه ها وادارت .

5.    نظارت از جریان طبع و نشرجراید ،مجلات پوسترها ، بروشورها و سایر مواد تبلیغاتی فعالیت اداره  جهت  بهبود کیفیت امورنشراتی و دست یابی به اهداف متوقعه .

6.     ارائه نظریات و پیشنهادات سازنده و مفید در خصوص طرح وترتیب پالیسی های نشرات جهت غنامندی وتطبیق هرچه بهتر پالیسی های اداره.

7.   تأمین ارتباط با ارگانهای نشراتی  داخلی وخارجی به منظور پخش به موقع رویدادهای فساد در ادارت دولتی .

8.     طرح تدابیرلازم برای تبلیغ و ترویج اهداف در مرکز، ولایات ومحلات به منظور تحقق اهداف تعین شده اداره .

9.    ارائه طرح های لازم درغنی سازی ویب سایت انترنتی اداره ازطریق پخش اخبار و رویدادهای و فعایت اداره عالی تفتیش در تشخیص و تثبیت فساد  در وزارت ها و ادارت.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.