وظایف آمریت ارتباط خارجه

1- تنظیم وپیشبردامورمربوط بورس هایی که مستقیمآازجانب مقام محترم اداره هدایت داده میشود.

2- پیشبرد امورمربوط به پروگرامهای واصله ازخارج کشوربرای هیئت رهبری اداره به شمول ترتیب پیشنهاد ها عنوانی مقام ریاست جمهوری .

3- تقاضای ترتیب پاسپورت ازوزارت امورخارجه برای کاندیدان برنامه های آموزشی ،ورکشاپ ها سیمینارها وکنفرانسها همچنان مطالبه صدورویزه کشورهای مربوط برای آنها.

4- تامین وتوسعه روابط باسازمان های عالی تفتیش .

5- تقاضای اجرای پاسپورت وهمچنان صدورویزه درمسافرت های شخصی کارمندان مربوط اداره درحدود چوکات قانون مربوط بعدازوصول هدایت مقام اداره .

6- اصدارنامه های سازمان های عالی تفتیش مبنی برانتقال حق العضویت سالانه اداره به آمریت مالی واداری .

7- پیشبرد امورمربوط به مشاروین خارجی درمورد مطالبه ویزه اعم ازویزه ورودی وکیثرالسفربرای آنها .

8- مطالبه اجرای جوازکاربرای مشاورین خارجی بعدازمواصلت هدایت مقام محترم اداره به رویت مکاتیب شعبه مربوط وهمچنان تمدید جوازکارآنها باارسال نامه عنوانی وزارت کارواموراجتماعی شهداءومعلولین .

9- پیشبرد اموروابسته به پاسپورت وویزه برای مفتشین موظف بازرسی سفارت های افغانی درخارج کشور.