آمریت تفتیش عملکرد و محیطی

   بازرسی تفتیش محیطی با هدف بهبود تحفظ محیط زیســـــــت ســــــالم ، تقویه رونـــــد تفتیش محیطی، تشخیص مشکلات،دریافت راه های بیرون رفت و فراهم آوری تسهیلات در انجام خدمات بهترمحیط زیستی به شهروندان وارایه نظریات اصلاحی ورهنمودی بعمل می آید نکات زیرین به حیث خطوط کاری چنین ارایه میگردد :                                                                                 

-   نقش وتاثیرگذاری ریاست محیط زیست ولایات(         ) در رابطه به تحفظ محیط زیست سالم وتطبیق قانون محیط زیست چگونه است .                                                                                         

 • نقش ادارات ذیربط محیط زیستی درتطبیق پالیسی محیط زیست سالم .                                           
 • چگونگی عرضه خدمات محیط زیستی ازسوی ادارات زراعت وصحت .                                      
 • کار وفعالیت ریاست محیط زیست ولایت در هماهنگی با ادارات ذیربط درجلوگیری از ورود روغنیات بی کیفیت                                                                                                                       
 • بازرسی وضعیت شفاخانه های دولتی وخصوصی در رابطه به تحفظ محیط زیست سالم .                  
 • بازرسی و رول مقامات ذیصلاح ولایت دربهبود امورمحیط زیستی .                                              
 • چالش های عمده محیط زیستی کدام وچگونگی برنامه های آگاهی دهی برای مردم .                         
 • مطالعه وضعیت سرسبزی ولایت ،وضعیت پارک ها، بازرسی نهال های غرس شده  وعوامل ازبین رفتن نهال های غرس شده .                                                                         
 • مطالعه پلان تنظیفی شاروالی ها وچگونگی انتقال کثافات .
 • وضعیت جنگلات ، احیای جنگلات و نقش ادارات ذیربط درزمینه مورد مطالعه قرار گیرد .
 • وضعیت حیوانات وحش ،پرنده گان ونهاد های فرهنگی وتاریخی مورد بازرسی قرار گیرد .
 • ازتشعشع گازات کشنده ومضره درفابریکات چگونه جلوگیری بعمل میاید .
 • وضعیت خانه های خود سر، آب آشامیدنی وموضوع سیستم کانالیزاسیون ومشکلات ناشی  ازآن درتحفظ محیط زیست سالم مد نظرگرفته شود .
 • موضوع چاه های سپتیک ، گشتارگاه برای حیوانات وموضوع مارکیت ها،هوتل ها وسایر موضوعاتیکه به امورمحیط زیستی صدمه میرساند مورد بازرسی قرار گیرد .
 • آیا برنامه ای درادارات ذیربط محیط زیستی درتطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان غرض کاهش آلوده گی هوا وجود دارد یاخیر؟
 • فیصله وتصامیم کمیته اضطرار،کمیته هماهنگی دررابطه به آلوده گی هوا چطور عملی می شود؟
 • چگونگی ارتباطات اداره ملی محیط زیست با اداره ملی نورم واستندرد درحصه جلوگیری ازکالا های که مضر به محیط زیست میباشند .