ریاست تفتیش مساعدتهای خارجی

هدف وظیفه    : مدیریت امور بازرسی مساعدت های خارجی در وزارت ها ، ادارات ، موسسات ، تصدی ها ، شاروالی    ها وسایر نهاد های بودجوی وغیر بودجوی دولتی

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان بازرسی امور مساعدت های خارجی وزارت ها وادارات دولتی  بصورت ربعوار ، ششماهه و سالانه و ارسال آن به ریاست پالیسی وپلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری از مقام اداره.
 2. ترتیب پلان رهنمودی  وسایر اسناد حمایوی برای مفتشین قبل از بازرسی امورمساعدت ها ی خارجی  وزارت ها وادارات دولتی جهت روشن ساختن استقامت های کاری واجرای امور بازرسی مطابق به شاخص های ذکرشده درپلان .
 3. کنترول و تایید پلان های بازرسی انفرادی گروپ های تفتیش درمطابقت به قانون مقررات ومعیارهای تفتیش.
 4. مدیریت ورهبری مفتشین بخش مربوطه درجهت انجام بهتر ، مؤثر وقانونی وظایف شان دراموربازرسی مساعدت های خارجی وزارت ها ، ادارات ،موسسات ، تصدی ها ،شاروالی ها وسایر نهاد های بودجوی وغیر بودجوی
 5. ایجاد هماهنگی و تامین روابط کاری با تمام وزارت ها وادارات تحت بازرسی،ریاست ها ودیپارتمنت های اداره عالی تفتیش ودونرها وسازمان های کمک کننده به منظور تحقق بهتر ومؤثرتر وظایف پلانی اداره در امور تفتیش.
 6. تشخیص وتثبیت موضوعات قابل بازرسی درمشارکت مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت مفیدیت ومثمریت بیشتر تفتیش وعملکرد مفتشین.
 7. کنترول و وارثی اجراات مفتیشن در مراجع تحت بازرسی  جهت حصول اطمینان ونتایج درست بازرسی ها.
 8. ارائه مشوره های سودمند برای اداره عالی تفتیش دررابطه به بهبود امور تفتیش ومیتودلوژی های مؤثر تفتیش
 9. تشخیص حجم وارزش خدمات تفتیش درادارات تحت بازرسی درجهت تطبیق دقیق پلان های بررسی اداره عالی تفتیش .
 10. مراقبت از تطبیق اهداف وبرنامه های اداره عالی تفتیش درعملکرد ریاست مربوطه .
 11. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش .
 12. تهیه  و ارائه معلومات مورد نیاز دررابطه به امور تفتیش وسایر موارد کاری به مقام اداره عالی تفتیش.
 13. تدقیق و تائید گزارشات تحلیل شده مفتیشن درادارات بررسی شده وارسال آن به ریاست پلان وپالیسی جهت توحید وگزارشدهی.
 14. احاله موضوعات و دوسیه های  تثبیت شده جرمی وتخلفات قانونی بعد از تائید ونظر بورد عالی مشورتی اداره عالی تفتیش به لوی حارنوالی.
 15. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به  قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود.