رباست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری ازکنترول کیفیت بازرسی های اداره عالی تفتیش و بازرسی اجراات ادارات اعم از بخش های مسلکی واداری .

مسؤلیت های وظیفوی:

1.طرح و ترتیب پلان سالانه اجرای کنترول سیستم داخلی ادارات مستقل بوسیله ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت ارائه آن بریاست پالیسی و پلان جهت توحید در پلان عمومی و اخذ منظوری.

2.مطالبه پلان های سالانه بازرسی ادارات تفتیش داخلی جهت ایجاد هماهنگی در بازرسی ها و جلوگیری از تداخل پروسه تفتیش.

3.بازرسی چگونگی فعالیت و موثریت اجراات ریاست های سکتوری اداره عالی تفتیش به ملاحظه گزارش های ارائه شده از جانب گروپ های موظف  به منظور حصول اطمینان ازانجام باکیفیت و معیاری بازرسی ها.

4. رهنمایی میتودیک واحد های تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات و حفظ روابط به منظور ارتقای کیفی اجراات شان در هماهنگی با اداره عالی تفتیش

5.ارائه معلومات و گزارش ها از نتایج بازرسی ها بعد از تحلیل نهایی به مقام اداره وریاست پالیسی پلان جهت توحید و گزارش دهی.

6. ارزیابی و بازرسی از چگونگی تطبیق قانون ، طرزالعمل ها و معیارات تفتیش توسط مفتشین ریاست های سکتوری در استقامت های کاری شان به منظور حصول اطمینان از اجراات با کیفیت بازرسی،تشخیص حجم و ارزش خدمات در بازرسی ها دروزارت ها و ادارات  دولتی .

7.تدقیق و ارزیابی چگونگی اجراات مفتشین در وزارت خانه ها و ادارات دولتی و ارائه نظریات و پیشنهادات سازنده در جهت ارتقای موثر و باکیفیت در اجراات و بازرسی ها به منظور تحقق موثر هدایت و پلان ها .

8.اجرای با کیفیت کنترول سیستم داخلی غرض افزایش موثریت و کیفیت در اجراات اداره عالی  تفتیش.

9.هدایت و مراقبت از اجراات کارکنان مربوط و رعایت نظریات و پیشنهادات اصلاحی از نتایج بازرسی ها در وزارتها و ادارات

10.ارائه مشوره به اداره عالی تفتیش در جهت غنامندی اهداف و پروگرام های مربوط .

11. تشخیص و پیشنهادنیاز های بودجوی به اساس پلان کارسالانه اداره مربوط به منظور ارائه و توحیددر بودجه عمومی اداره  به ریاست مالی و اداری.

12.اجرای و کنترول سایر وظایف مانند کنترول پلان های روسا، مصوبات مجالس رهبری اداره، فیصله های مقام ذیصلاح حکومت و دولت، هدایت اداره و سایر مواردیکه از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.