لایحه وظایف ریاست تفتیش امور ساختمانی

حین تعتیش پروژه های ساختمانی و ترمیماتی(اعمار تعمیرات بندها، کانال ها، سرک ها، تونل ها، پل و پلچک ها و غیره..) با درنظر داشت نوع قرار داد و مطابق به لوایح و مقررات امور ساختمانی باید مراتب آتی را درنظر گرفت:

-       کنترول از موجودیت نقشه ها، برآوردها قرار دادها، مراعات شدن  مقررات اخذ منظوری، نشر وعلان قرار دادها.

-       کنترول از درست بودن تثبیت احجام مصارف مواد در برآورد و تطبیق از درست بودن قیم حین تسعیر.

-       کنترول از تعمیل تعهدات جهت انجام امور ساختمانی ، ترمیماتی و رنگمالی در موعد معینه.

-       کنترول از مطابقت نقشه ها و برآورد های اول با بر آورد ثانی و در صورت عدم مطابقت علل و قانونی بودن آن ارزیابی گردد.

-       کنترول از مطابقت احجام حقیقی کار های انجام شده با احجام تثبت شده در برآورد ثانی، این نوع بررسی در صورت لزوم از طریق تعمیل اندازه گیری های امتحانی انجام داده می شود.

-       کنترول از مراعات کردن مقررات موجوده تادیات نظر به قرار داد فی مابین قراردادی و فرمایش دهند و دولت ( پرداخت مالیه، صکوک و تادیات دیگر.

-       کنترول و بررسی از کیفیت وکمیت کار مطابق استندرد ها و تطبیق قیم موجوده با قیم منظور شده.

-       کنترول از تطبیق نورم ها و مقررات ساختمانی در پروسه کار.