لایحه وظایف ریاست تفتیش تصدیها و موسسات

اهداف:حمایه منافع وجوه عامه از طریق بازرسی وکنترول از فعالیتهای تصدیها , موسسات و شرکتهای دولتی  به اساس پرنسیب هاومعیارهای بین المللی  تفتیش و کنترول مطابق پالسی های دولت افغانستان .

    -  ریاست تفتیش تصدیهاوموسسات کنترول و بازرسی از صحت بودن ترتیب وتحقق پلان مالی واقتصادی  تصـدی ها,موسسات وشرکت ها وکنترول عاجل امور مالــی وحســـــابـــــی راعندالضررورت بعهد ه دارد.

- تنظیم روابط ریاست بامقام محترم اداره کنترول وتفتیش ایجادهماهنگـــی باریاستها وجلب هرچه بشترهمکاری مفتشین وکارمندان مربوط جهت کنتـــرول وتفتیش بهتــــرامـــورمحولـه.

- طرح وتنظیـــــم تقسیــم وظایف داخلـــــی ریاست مربوطـــــه ورهــنمـائـــــی کــارمنــــدان درتطبیق اجراات دفتر.

- تشخیص موضوعات قابل کنتـــرول وتفتیش به همکاری مفتشین در تصـد یها موسســــــات وشرکتها تحت بازرسی.

- تد قیق ومطالعه دقیق مصوبات وتصامیم مقامات  ذ یصلاح د ساتیـــر هــدایات مقام  اداره .

- مراقبت ومطالعه راپورگزارش ازمراجـــــع تحت بررســــی به اساس پلان منظـــور شده .

- جستجو ویافتن مراجع نو که ایجاب  بررسی رامینمایند.

- ارایه توحید طرح پلان سالانه تصدیها, مـــوسسات وشرکت ها درمرکز وولایات بررســـی.

- مطلع ساختن عاجل مقام اداره کنترول وتفتیش درمورد تخلفات  قانونی که ازطرف مفتیش  درمرجع تحت بازرسی تثبیت میگردد.

 -  متوقف ساختن اجراات غیرقانونی درمرجع تحت بازرسی بعد ازاخذ هدایت مقام اداره.

-  احاله موضوعات جرمی وتخلفات قانونی بعد ازتحلیل به اداره لوی خارنوالی.

 - ارائــه پیشنهادات مشخص جهت تکامل موثریت وفعـــالیت کنتــرول وتفتیس به هـیــــــئات رهبری اداره.