ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی

هدف وظیفه: نظارت ومدیریت بررسی های مالی وحسابی ادارات بودجوی مرکزی واموراجرائیوی ریاست مربوطه مطابق با

قوانینومعیارهای تفتیش.

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.   طرح وترتیب پلان بازرسی ها ی سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید درپلان عمومی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری .

2.  کنترول ،نظارت ،مراقبت ، ملاحظه وبررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های مفتشین ازادارات بودجوی مرکزی و نمایندگی های سیاسی مقیم خارج غرض حصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق با معیارهای تفتیش.

3.اتخاذ تصامیم و طرح های لازم دررابطه به تشخیص و ارزش موضوعات قابل تفتیش در ادارات بودجوی مرکزی به منظور تطبیق پروگرامهای اداره واجراآت مقتضی بعدی .

4.  مدیریت، کنترول ،رهنمایی و سازماندهی تیم های مفتشین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع مفتشین به امورمربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره   .

5.  ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به تحلیل وتوحید نتایج گزارشات و ارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی تفتیش.

6.   تدقیق ، ارزیابی و تائید گزارشات بازرسی های مفتشین بخش مربوطه جهت حصول اطمینان ازصحت آن  .

7.  اتخاذ تصامیم لازم در مورد تخلفات تشخیص شده در مراجع تحت بررسی مفتشین بعد از اخذ هدایت مقام اداره به منظور اجراآت مقتضی  .

8. ارائه طرح های لازم در رابطه به تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان از تطبیق نتایج تفتیش در مراجع مذکور .

9.     تأمین ارتباط مداوم با ادارات تحت بازرسی و ریاست های سکتوری اداره عالی تفتیش جهت هماهنگی و مؤثریت اموربازرسی ها.

10.  ارائه مشوره های سودمند در رابطه به طرح ،توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

11.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.