وظایف عمده ریاست ریاست پالیسی و پلان

 • هدف وظیفه: مدیریت ورهبری امور طرح وتوسعه پالیسی ها ، توحید پلان بازرسی، تحقق پالیسی ها  وپلان ،توحید

   وگزارشدهی وانسجام امور توظیفات مفتشین

  مسؤلیت های وظیفوی:

  1.   طرح وتدوین پلان کاری سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به مقام اداره عالی تفتیش جهت منظوری.

  2.  مدیریت ، نظارت ومراقبت ازترتیب  وتطبیق پلان وپالیسی های اداره  دراستقامت های متنوع کاری اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان ازمؤثریت پلان وپالیسی های تطبیقی اداره دراموربازرسی ادارات بودجوی وغیربودجوی دولت.

  3.  ارائه پلان توحیدی بازرسی سالانه ریاست ها وآمریت های اداره عالی تفتیش به جلسه هیأت رهبری وابلاغ آن بعد از تائید به بخش های مربوطه جهت اجراات.

  4.      {C}{C}تنظیم و توظیف گروپ های بازرسی به تفکیک مراجع تحت بازرسی درمشوره باکمیته مؤظف وابلاغ آن به ریاستهاوآمریت های مربوطه غرض آغاز امور بازرسی درادارات طبق پلان مطروحه .

  5.      {C}{C}کنترول ومراقبت ازترتیب گزارشهای توحیدی نتایج بازرسی های تحلیل شده ارسالی ریاست ها وآمریت هاجهت حصول اطمینان .

  6.      {C}{C}طرح ،تدوین ، تشخیص ،توسعه وتثبیت ارزش پالیسی های تفتیش درمطابقت به معیارهای  تفتیش به منظور تطبیق وتحقق اهداف و پروگرامهای اداره .

  7.      {C}{C}ارائه معلومات دررابطه به نتایج بازرسی ها به فصلنامه تفتیش جهت پخش ونشرکارکردها و دست آوردهای تفتیش درکشور.

  8.      {C}{C}ارائه مشوره های سودمند درغنی سازی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه درامر تحقق پالیسی ها واهداف دولت درایجاد شفافیت امورمالی وحسابی دارائی های عامه .

  9.      {C}{C}تأمین ارتباط مداوم باریاست هاوسایربخش های اداره عالی تفتیش به منظور هماهنگی اجراات وتحقق بهتر پالیسی وپلان اداره عالی تفتیش.

  10.  {C}{C}تشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربطه به اساس پلان کاری سالانه وارائه آن به معاونیت مالی واداری جهت توحید درپیشنهاد عمومی بودجوی اداره عالی تفتیش.

  11.  {C}{C}اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ،مقررات ،اهداف وپالیسی اداره به وی سپرده میشود.