ریاست دفتر

هدف وظیفه: قادرساختن اداره جهت نایل آمدن براهداف از طریق ارائه رهنمایی ها و رهبری درامر دست آورد ها، ماموریت,استراتیژی،اهداف و مقاصد اداره عالی تفتیش .                                                                                                             

مسؤلیت های وظیفوی:

1.   طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.

2.  فراهم آوری مسؤلیت اداری و مدیریتی به سطح بالا به منظور حمایت رئیس عمومی اداره عالی تفتیش در اجرای مسؤلیت های عمومی براساس اهداف, مقاصد و برنامه ها.

3.  بررسی،چک،تکمیلی و درست بودن تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه و اتخاذ تصامیم به رئیس عمومی اداره عالی تفتیش فرستاده میشود.

4. تآمین ارتباط  با سایر ادارات دولتی و غير دولتی بمنظور انسجام و پيشبرد بهترامور.

5.  حصول و تکثير احکام مقام  به ادارات مربوطه جهت آگاهی واحد های اولی و دومی  از احکام مقام .

6.  بدسترس قراردادن اسناد ومعلومات مورد ضرورت به شخص رئیس عمومی جهت آگاهی واجراات بهتر امور.

7.  ارايه مشوره در طرح پاليسی های مرتبط به اداره عالی تفتیش جهت غنامندی آن.

8.   تطبيق پاليسی های اداره عالی تفتیش در بخش های مربوطه بمنظور ايجاد همآهنگی اجراات.

9.   جمع آوری راپورازاجراات انجام یافته تمام ادارات  به منظور توحید وارائه آن به مقام رئیس عمومی اداره عالی تفتیش.

10. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.