آمر بازرسی حساب قطعیه و ارتباط به پارلمان

آمر بازرسی حساب قطعیه و ارتباط به پارلمان

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری اموراجرائیوی آمریت مربوطه درجهت تحقق اهداف تعیین شده مطابق به قوانین.

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.  طرح وترتیب پلان  ماهوار ، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه و ارایه آن به ریاست پالیسی وپلان جهت توحید درپلان عمومی اداره و اخذ منظوری.

2. رهبری و وارسی از تمام امور مربوط آمریت تفتیش حساب قطعیه.

3. اتخاذ تدابیرلازم قبلی درجهت بازرسی حساب قطعیه .

4.  تامین ارتباط مداوم با  وزارت مالیه وسایر واحدهای بودجوی به منظور دسترسی به حساب قطعیه در وقت و زمان معینه جهت بازرسی حساب قطعیه.

5. اشتراک در بازرسی حساب قطعیه وهمکاری در ترتیب گزارش نتایج بازرسی حساب  قطعیه.

6.  ارایه مشوره های سودمند درجهت غنامندی مؤثریت تفتیش و اهداف متوقعه.

7.  تأمین زمینه های آموزش مسلکی به منظور معیاری ساختن بازرسی حساب قطعیه و گزارش نتایج بازرسی.

8.  اشتراک در بحث های که پیرامون مسوده گزارش نتایج بازرسی قطعیه با مسوولین وزارت مالیه و پارلمان صورت میگیرد

9.  اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.