ریاست تفتیش عواید

هدف وظیفه    : مدیریت ورهبری امورتفتیش عواید وزارت ها ، ادارات بودجوی وغیر بودجوی درمرکز و ولایات

                    مطابق به قوانین ،مقررات ومعیارهای قبول شده تفتیش درجهت تآمین شفافیت درامورمالی وحسالی .

............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

1. طرح وتدوین پلان های تفصیلی سالانه وپلان های رهنمودی واحد های قابل بررسی وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری ازمقام اداره عالی تفتیش .

2. مدیریت ورهبری کارکنان ریاست مربوطه دررابطه به بازرسی امورعوایدی وزارت ها وادارات بودجوی وغیر بودجوی درمرکز و ولایات درمطابقت به قانون ، مقررات ومعیارهای تفتیش .

3. تنظیم بهترامورجهت انجام بازرسی ها ی پلانی وانعکاس نتایج بازرسی های عوایدی وزارت ها وادارات بودجوی وغیر بودجوی  طی گزارشات به مقام اداره عالی تفتیش .

4. مراقبت ازتطبیق اهداف اداره واتخاذ تدابیردرجهت تحقق پلان منظور شده بازرسی ادارات درمرکز و ولایات جهت تحقق پلان های مطروحه .

5. تشخیص موضوعات قابل تفتیش به همکاری مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت تأمین شفافیت وحسابدهی درامورمالی وحسابی ادارات .

6. تهیه وارائه معلومات مورد نیاز به مقام اداره عالی تفتیش و ریاست پالیسی وپلان به ملاحظه گزارشات تحلیل شده مفتشین از ادارات بررسی شده ، تخلفات قانونی که ازجانب مفتشین درمراجع تحت بررسی تثبیت میگردد .

7. احاله موضوعات جرمی وتخلفات به لوی سارنوالی بعد ازتائید بورد عالی مشورتی جهت رسیدگی قانونی به تخلفات.

8. ارائه مشوره وپیشنهادات دررابطه به  نیازهای بودجوی ریاست تفتیش عواید درمطابقت به پلان کاری سالانه ، بهبود فعالیت های بازرسی اداره عالی تفتیش.

9. تدقیق و تحلیل نتایج بازرسی ها و ارسال آن جهت تطبیق به مراجع ذیربط بعد ازتائید مقام اداره عالی تفتیش.

10. هماهنگی پلان های پیشبینی شده عوایدی مراجع ادارات بودجوی با ریاست عواید اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان ازتحقق وعدم تحقق پلان ها طی سال تحت بازرسی .

11.اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود.