ریاست تفتیش شاروالی ها

هدف وظیفه    : مدیریت ورهبری امور تفتیش مالی وحسابی شاروالی ها ، وامور اجرائیوی ریاست تفتیش شاروالی ها مطابق به قوانین ،مقررات ومعیارهای قبول شده تفتیش درجهت تآمین شفافیت درامورمالی وحسالی .

مسؤلیت های وظیفوی:

 1.   طرح وتدوین پلان های تفصیلی سالانه وپلان های رهنمودی واحد های قابل بررسی وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری ازمقام اداره عالی تفتیش .

 2.     مدیریت کنترول و رهبری کارکنان ریاست تفتیش شاروالی ها دررابطه به بازرسی امور مالی وحسابی شاروالی ها ، اسناد ونتایج بازرسی گروپ های مفتشین درمطابقت به قانون ، مقررات ومعیارهای تفتیش

 3.    تنظیم بهتر امور جهت انجام بازرسی های پلانی وانعکاس نتایج بازرسی ها ی مالی وحسابی شاروالی ها طی گزارشات به مقام اداره عالی تفتیش .

 4.     مراقبت ازتطبیق اهداف اداره واتخاذ تدابیر درجهت تحقق پلان منظورشده بازرسی شاروالی ها درمرکزو ولایات جهت تحقق پلان های مطروحه .

 5.    تشخیص نیاز های بودجوی بخش مربوطه و موضوعات قابل تفتیش به همکاری مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت تأمین شفافیت وحسابدهی درامورمالی وحسابی شاروالی ها.

 6.      تهیه وارائه معلومات مورد نیاز به مقام اداره عالی تفتیش و ریاست پالیسی وپلان به ملاحظه گزارشات تحلیل شده مفتشین از ادارات بررسی شده ، تخلفات قانونی که ازجانب مفتشین در مراجع تحت بررسی تثبیت میگردد .

 7.  احاله موضوعات جرمی وتخلفات به لوی سارنوالی بعد ازتائید بورد عالی مشورتی جهت رسیدگی قانونی به تخلفات.

 8.    ارائه مشوره وپیشنهادات دررابطه به  نیازهای بودجوی ریاست شاروالی ها درمطابقت به پلان کاری سالانه ، بهبود فعالیت های بازرسی اداره عالی تفتیش.

 9.    تدقیق و تحلیل نتایج بازرسیها وارسال آن جهت تطبیق به مراجع ذیربط بعد ازتائید مقام اداره عالی تفتیش جهت اجراات .

 10.  تأمین ارتباط کاری با شاروالی ها ، ریاست های سکتوری وبخش فنی اداره عالی تفتیش به منظور بازرسی پروژه های ساختمانی وایجاد هماهنگی ومؤثریت بازرسی امور مالی وحسابی شاروالی ها.

 11. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود.