اسوسای

 اسوسای

Asosai ( Asian organization supreme audit )

سکرتریت ارگان اسیائی موسسات عالی تفتیش در دهلی جدید میباشد که افغانستان نیز یکی از اعضای این سازمان بوده و از سالیان دراز به این طرف در بسا از نشست ها , ورکشاپها و کنفرانس های ان دعوت گردیده و به طور فعال در انها شرکت ورزیده است .

شایان تذکر است که افغانستان منحیث عضو سالانه مبلغ 500 دالر را به عنوان حق العضویت به این سازمان میپردازد.