قرار داد تیل مورد نیاز اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش پروژه تهیه و تدارک مقدار (130000) لیتر تیل پطرول نوع A-92  و مقدار (50000) لیتر تیل دیزل L02-62 مورد نیاز سال مالی 1395 خویش را بعداز ارزیابی و طی مراحل پروسه تدارکات به شرکت محترم تجارتی شاه شجاع رسا لمتید مبلغ (7260000) هفت میلیون و دو صد و شصت هزار   عقد قرارداد مینمائید.  

موضوع به تمام شرکت ها و به اطلاع عامه رسانیده شد. تا از جریان قرارداد فوق مطلع باشند.