قرار داد پروژه اعمار احاطه تعمیر اداری ساحوی ولایت هرات

اداره عالی تفتیش پروژه اعمار احاطه تعمیر اداری ساحوی ولایت هرات را بعداز ارزیابی و طی مراحل پروسه تدارکات به شرکت ذبیح الله احمدی مبلغ (۲۰۹۰۷۰۰) دو میلیون نود هزار و هفصد افغانی عقد قرار داد می نمائید.

موضوع به تمام شرکت ها و به اطلاع عامه رسانیده شد. تا از جریان قرارداد فوق مطلع باشند.