تهیه و تدارک هشتاد قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و ماشین فوتوکاپی

اداره عالی تفتیش پروژه تهیه و تدارک  هشتاد قلم قرطاسیه، رنک باب پرنتر و فوتوکاپی، مورد نیاز خویش را بعداز ارزیابی و طی مراحل پروسه تدارکات به شرکت محترم تجارتی عصر کابل شمال لمتید مبلغ (۴۶۶۵۵۰۵) چهار میلیون شش صدو شصت پنج هزار و پنجصد پنج افغانی عقد قرارداد مینمائید.

موضوع به تمام شرکت های و به اطلاع عامه رسانیده شد. تا از جریان  قرارداد فوق مطلع باشند.