قرار داد سه قلم اجناس تکنالوژی

اداره عالی تفتیش پروژه تهیه و تدارک (40) پایه کمپیوتر لب تاب نوعinspiron 15 7000  ، (6) پایه اسکنر نوع 5590 و (6) پایه پرنتر رنگه نوع T 60 مورد نیاز خویش را بعداز ارزیابی و طی مراحل پروسه تدارکات به شرکت محترم تجارتی حامد واراسته گروپ اف کمپنی لمتید مبلغ (2812200) دو ملیون هشتصد و دوازده هزار و دو صد افغانی عقد قرارداد مینمائید