قرارداد تیل دیزل برای مرکز گرمی

 

اداره عالی تفتیش پروژه تهیه و تدارک مقدار (28000) لیتر تیل دیزل با کیفیت عالی مارک L02-50  مورد ضرورت مرکز گرمی سال 1394 این اداره را بعداز ارزیابی و طی مراحل پروسه تدارکات به شرکت محترم لوژستیکی دایمند اوشن مبلغ (1281000) یک ملیون دو صد هشتاد یک هزار افغانی  عقد قرارداد مینمائید.