تثبیت مهارت زبان انگلیسی کارمندان اداره عالی بررسی به هدف شمولیت در برنامه‌های آموزش مسلکی و ارتقای ظرفیت

ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح دانش‌های مسلکی یکی از اولویت‌های کاری وپالیسی اداره عالی بررسی می‌باشد که بیش از یک ونیم دهه به این‌سو؛ درین اداره روی دست گرفته‌شده و جریان دارد. در تداوم این پالسی از 168 تن از کارمندان مسلکی واداری به شمول 20 تن از بانوان، در پوهنتون امریکایی‌ها که یکی از پوهنتون های معتبر در افغانستان می‌باشد طی دو روز یعنی 22- 23 ثور؛ امتحان تثبیت سویه زبان انگلیسی گرفته شد. محمد اسحاق حیدر مشاور ریاست منابع بشری اداره عالی بررسی گفت: هدف اصلی امتحان این است که سطح مهارت زبان انگلیسی کارمندان مسلکی واداری – اداره عالی بررسی تثبیت گردد و بعد از تشخیص سطح مهارت زبان انگلیسی این اداره در نظر دارد تا آن عده کارمندان که سطح توانایی مهارت زبان انگلیسی‌شان عالی و نمراتشان از 100 بالا باشد را به برنامه‌های مسلکی FIA ((Foundation in Accountancy  و ACCA (Association of Chartered certified Account) جهت فراگیری آموزش‌های مسلکی دریکی از نهادهای تحصیلی معتبر که در بخش اداره محاسبین مسلکی در وزارت مالیه ثبت وراجسترشده باشند معرفی کند و کارمندان که سطح مهارت زبان انگلیسی‌شان از معیار تعیین‌شده پایین باشد را دریکی از مراکز آموزشی زبان انگلیسی شش‌ماهه، نه‌ماهه ویکساله معرفی خواهد کرد.

به گفته آقای حیدر، کارمندان که شامل مراکز آموزشی زبان انگلیسی می‌شوند پس از کسب مهارت زبان، آنان دوباره به برنامه‌های سرتفیکیت های معتبر بین‌المللی (FIA و ACCA) معرفی خواهند شد تا آموزش‌های مسلکی را فراگیرند.

هدف کلی اداره عالی بررسی این است که تمام کارمندان اداره به‌خصوص بخش‌های مسلکی از تحصیلات عالی برخوردار گردند تا برنامه‌های کاری‌شان را مطابق نورم واستندرد های بین‌المللی تفتیش عیار کنند و بتوانند با استفاده از تجار ب و مهارت‌های کاری‌شان از گذشته به این‌سو و کسب مهارت‌های جدید، یک تغییرات کلی و مثبت را درروند کاری‌شان ایجاد نموده وموثریت عملکردشان در اداره نسبت به گذشته بیشتر؛ محسوس واقع شود. تمام رشته‌های آموزشی در برنامه FIA موضوعات مربوط به مالی، محاسبه و تفتیش می‌باشد که قبل و بعد از ختم رسمیات کاری می‌باشد و از دو تا دو نیم سال تعلیمی درنظرگرفته شده است.

بااین‌حال گفته می‌شود که، نقش ارتقای ظرفیت در بهبود عملکرد یک موضوع واضح است و با کسب دانش و مهارت‌های جدید کارهای اداری و مسلکی کارمندان در اداره عالی بررسی؛ به‌سوی معیاری شدن نزدیک‌تر خواهد شد.