برای اشتراک کنندگان برنامه آموزشی تفتیش داخلی تصدیق‌نامه توزیع گردید

برنامه آموزشی ارزیابی تفتیش داخلی که از طرف (پروژه امانت) یکی از بخش‌های اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا (USAID) در 17 حمل سال روان، برای کارمندان بخش مربوطه در اداره عالی بررسی راه‌اندازی شده بود پایان یافت. مسئولان پروژه امانت روز دوشنبه 26 حمل 1398 خورشیدی درحالی‌که محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی نیز حضور داشت، طی محفلی برای بیش از 10 تن شرکت کننده این برنامه آموزشی تصدیق‌نامه توزیع کردند.

معاون مسلکی اداره عالی بررسی، ضمن قدردانی از همکاری مسئولان پروژه امانت جهت راه‌اندازی این برنامه آموزشی گفت: راه‌اندازی این برنامه به همکاری اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا (USAID) برای هرچه بهتر ساختن ظرفیت تفتیش موثرخواهد بود ما تلاش می‌کنیم تا چگونه بتوانیم اداره عالی بررسی را ازلحاظ ظرفیتی بیشتر از پیش در سطح بالای قرار دهیم.

شماری از اشتراک کنندگان برنامه آموزشی تفتیش داخلی اذعان نمودند که با شرکت در این برنامه، موضوعات جالب و تازه‌ای را در مورد چگونگی سیستم تفتیش داخلی فراگرفته‌اند که در پیشبرد امور مربوطه از مؤثریتی خاصی برخوردار خواهد بود. آنان از مسئولان پروژه امانت خواستند که در آینده نیز با تدویر چنین برنامه‌های مفید و مسلکی در راستای بلند رفتن ظرفیت منسوبان اداره عالی بررسی مساعی به خرچ دهند.

خانم بابرا جیمز رئیس عمومی پروژه امانت از اشتراک و استفاده بردن منسوبان اداره عالی بررسی از این برنامه آموزشی اظهار قدردانی نموده گفت: ما دوست داریم تا سه سال آینده برنامه‌های خود را که به‌صورت قطعی مبارزه با فساد اداری در افغانستان را تشکیل می‌دهد؛ کارکنیم و در این مدت روی ارزیابی تفتیش بیشتر تمرکز خواهیم کرد.

ما کوشش می‌نمایم تا در آینده برنامه‌های آموزشی بیشتر را برای منسوبان اداره عالی بررسی نیز اختصاص داده و همکاری‌مان را در این راستا ادامه بدهیم.