معرفی نماینده‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها درروند برسی

در جلسۀ که روز سه‌ شنبه 6 حمل 1398 خورشیدی در اداره عالی بررسی تدویر گردیده بود، محمد نسیم سحر مشاور حقوقی اداره، احمد شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد و محیطی، غلام عباس حکیمی آمر مشارکت عامه درروند بررسی، بانو معصومه حیدری کارشناس اطلاعات از سکرتریت دولت داری باز، رسول احسانی آمرداد خواهی دید‌بان شفافیت، شکیبا نظری، انجنیرمحمد خالد، محمد ایوب شهریار و حمید الله از مجتمع نهادهای جامعه مدنی( مجما) از اشتراک کنندگان این جلسه بودند.

نخست محمد نسیم سحر مشاور حقوقی اداره، ضمن خوش‌آمد گویی به اشتراک کنندگان جلسه، به اهمیت بررسی و اشتراک شهروندان درروند بررسی و ارزیابی را موثرخوانده افزود که دو موضوع بسیار مهم و موثرکه درمیکانیزم، اشتراک شهروندان درروند بررسی، به آن پرداخته‌شده است، موضوع ایجاد کمیتۀ رسیدگی به شکایات در جنب آمریت اشتراک شهروندان درروند بررسی و همچنان حضور نماینده‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها، در این پروسه می‌باشد.

مشاور حقوقی اداره همچنان گفت: از چند سال قبل به این‌سو، اداره عالی بررسی، برنامه مشارکت شهروندان در پروسه بررسی عملکرد را روی دست گرفته بود و در سال 2017 یک میکانیزم مشارکت شهروندان درروند بررسی نیز از سوی این اداره ترتیب گردید؛ اما در سال گذشته وقتی‌که افغانستان عضویت دولت داری باز را کسب کرد یکی از تعهداتش؛ ازسرگیری روند مشارکت شهروندان درروند بررسی بود که مجدداً؛ میکانیزم مشارکت شهروندان را روی دست گرفت.

همچنان احمد شکیب کار دوست آمر بررسی عملکرد و محیطی، در رابطه به جلسات قبلی، معلومات مفصلی را به اعضای جلسه ارائه نموده و در ضمن، با ارائه پریزینتیشن؛ موضوعات بررسی عملکرد، مراحل بررسی عملکرد، تعیین موضوع بررسی عملکرد و اجرای 5 بررسی عملکرد در 5 نهاد مختلف دولتی را به آنان؛ توضیح داد.

 علاوه بر آن، ضمن ارائه پاسخ به پرسش‌ها طرح‌شده از جانب اشتراک کنندگان این جلسه، خاطرنشان ساخت که به‌منظور تشریک‌مساعی و به وجود آوردن شفافیت وحسابدهی پیرامون عملکرد نهادهای دولتی ایجاب می‌نماید که نمایندگان محترم جامعه مدنی و رسانه‌ها، به شکل دوام‌دار و همدوش مفتشین؛ عملاً درساحه همکاری داشته باشند تا بتوانیم مشترکن، نتایج بهتر و خوب‌تری از برنامه اشتراک شهروندان درروند بررسی داشته باشیم.

قابل‌ذکر است که پنج‌تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها، به پروسه مشارکت شهروندان درروند بررسی، معرفی‌شده‌اند که پس از طی مراحل قانونی، در چند مرجعی از قبل تعیین‌شده، همراه با بررسان اداره عالی بررسی؛ روند بازرسی و نظارت از عملکرد نهادهای نامبرده را آغاز خواهند کرد.