آموزش برنامه مدیریت قراردادها برای کارمندان اداره عالی بررسی

ریاست انستیتیوت تدارکات ملی برنامه‌های مدیریت قراردادها، آفرگشایی، پلانگذاری تدارکات و تثبیت نیازمندی را، در دستور کارش دارد تا به کارمندان تدارکاتی ادارات آموزش دهد. ایمل صافی مسئول انسجام و تطبیق برنامه‌های آموزشی ریاست انستیتیوت تدارکات ملی که  روز چهارشنبه 29 حوت 1397 خورشیدی برنامه آموزشی تدارکات را برای کارمندان بخش تدارکاتی اداره عالی بررسی راه اندازی کرده بودند گفت: اداره تدارکات ملی بر اساس یک میکانیزم، چهار عنوان برنامه که عبارت‌اند از: مدیریت قراردادها، آفرگشایی، پلانگذاری تدارکات و تثبیت نیازمندی را، برای ادارات دولتی مدنظر گرفته است که در این مرحله، برنامه مدیریت قراردادها، برای کارمندان تدارکاتی اداره عالی بررسی تدریس می‌گردد.

به گفته وی در این برنامه هم‌ روی نوعیت قراردادها و هم اینکه تفاوت میان قرارداد و پروژه چه است و درعین حال یک مکث روی سیستم نظارت از پیشرفت قرارداد ها داشته باشیم؛ به شرکت‌کنندگان برنامه آموزشی؛ معلومات ارائه می‌گردد.

آقای صافی در مورد هدف راه‌اندازی این برنامه‌ها از طرف ریاست انستیتیوت تدارکات ملی می‌گوید سیستم که از طرف اداره تدارکات ملی ایجادشده، سیستم نظارت از پیش رفت قراردادها می‌باشد و به کارمندان تدارکاتی کمک می‌کند تا بدانند که چگونه می تواننداز این سیستم استفاده کنند. یا به‌عبارت‌دیگر؛ یک معلومات کلی از قراردادها، سیستم و پروژه، یکجا تدوین شده که کارمندان تدارکاتی می‌توانند در وقت کم، موضوعات بیشتری را بیاموزند و هرگاه این کارمندان با کدام مشکل مواجه باشند؛ مشکلات شان برطرف گردد.

اداره تدارکات ملی کارهای را که انجام میدهد مطابق به نیازمندی ادارات می‌باشد و این سیستم یک میکانیزم جدید است که در اکثر کشورهای جهان از همین سیستم استفاده صورت می‌گیرد، بناً به همین منظور، این برنامه از طرف متخصصین اداره تدارکات ملی تدوین و تدریس می‌گردد که ا کنون دوازده اداره تحت پوشش این برنامه اموزشی قراردارد.